Hervorming van het wetboek van vennootschappen

Auteur: Partena Compass
Datum:

Op 20 juli 2017 werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Ministerraad. Vanaf deze datum volgt deze hervorming zijn wetgevend parcours en zal progressief in werking treden vanaf eind 2018.

Wij zullen u later meer informatie verstrekken, maar indien u voor de keuze staat tussen het statuut van fysieke persoon of de overgang naar een vennootschap, zal dit u al helpen om uw keuze te bepalen van de rechtsvorm van de vennootschap die het meest geschikt is voor uw activiteit.

Er zijn drie grote veranderingen op til!
 

  1. Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen verdwijnt

Alle vennootschappen zullen beschouwd worden als « ondernemingen ».

Voorbeeld: Er zal geen enkel verschil meer zijn tussen een burgerlijke vennootschap zonder commercieel doel, opgericht door twee dokters, en een commerciële transportonderneming.

VZW’s, IVZW’s en stichtingen zullen bijgevolg een commercieel doel kunnen nastreven met hun activiteiten en zullen bijgevolg ook vallen onder het toepassingsgebied van de wet met betrekking tot de insolvabiliteit. Dit betekent dus dat zij zullen kunnen genieten van het recht op gerechtelijke reorganisatie of faillissement.

  1. De vennootschapsvormen zullen beperkt worden

Er zullen minder vennootschapsvormen mogelijk zijn. Vier vennootschapsvormen zullen blijven bestaan:

  • De maatschap: aantrekkelijk vanwege zijn eenvoudige oprichting, maar opgelet, want de persoonlijke aansprakelijkheid is onbeperkt. De VOF en de Gewone commanditaire vennootschap zullen bij deze vorm behoren.
  • De besloten vennootschap (BV): deze vennootschap is de vroegere BVBA, vooral interessant voor kleine en middelgrote ondernemingen.
  • De coöperatieve vennootschap (CV): deze moet minstens drie aandeelhouders tellen, die allen beperkt aansprakelijk zijn.
  • De naamloze vennootschap (NV): deze vorm is voor grote bedrijven met een consequent minimum startkapitaal

We merken op dat de Europese vennootschapsvormen van toepassing blijven (voorbeeld: Europees economisch samenwerkingsverband).

  1. De financiële voorwaarden voor de oprichting worden soepeler voor BV’s en CV’s

Voldoende startkapitaal wordt de regel voor deze vennootschapsvormen; het is dus niet meer nodig om over een opgelegd kapitaal te beschikken om een onderneming op te starten.

Er zullen wel controleregels vastgelegd worden waardoor kan aangetoond worden dat de oprichters de nodige middelen voorzien hebben om hun activiteit uit te oefenen. De bedoeling is dus om meer vrijheid te geven maar ook om de belangen van derden, meer bepaald de schuldeisers, te beschermen

We merken tenslotte ook op dat er voor bestaande vennootschapsvormen die verdwijnen of moeten gewijzigd worden een lange overgangsperiode zal voorzien worden. Indien nodig zal de vennootschap automatisch overgaan naar de vorm die het beste bij haar situatie past.