Gewaarborgd minimuminkomen voor jonge werknemers - Nieuw vanaf 1 april 2013

Auteur: Francis Verbrugge
Datum:

De sociale partners die zijn verenigd in de Nationale Arbeidsraad hebben op 28 maart drie nieuwe interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Op basis van deze cao's zullen op termijn de verlaagde minimumlonen die gelden voor werknemers van 18 tot minder dan 21 worden afgeschaft. Het betreft respectievelijk de cao's nr. 43duodecies, nr. 43terdecies en nr. 50bis.

Krachtens de cao nr. 50 van 20 oktober 1991 kunnen de jonge werknemers onder de 21 jaar in principe aanspraak maken op een gemiddeld maandelijks minimumloon. Dit minimuminkomen is gelijk aan een bepaald percentage van het gewaarborgd inkomen voor de werknemers van 21 jaar en ouder. Dat gewaarborgd inkomen is bepaald door de cao nr. 43.

De percentages die tot 31 maart 2013 golden voor de jonge werknemers waren de volgende:

 • op 20 jaar: 94 % van het gewaarborgd inkomen voor een werknemer van 21 jaar en ouder;(1)
 • op 19 jaar: 88 % van het gewaarborgd inkomen voor een werknemer van 21 jaar en ouder;(1)
 • op 18 jaar: 82 % van het gewaarborgd inkomen voor een werknemer van 21 jaar en ouder;(1)
 • op 17 jaar: 76 % van het gewaarborgd inkomen voor een werknemer van 21 jaar en ouder;(1)
 • op 16 jaar en jonger: 70 % van het gewaarborgd inkomen voor een werknemer van 21 jaar en ouder.(1)

(1) Ofwel op een gewaarborgd inkomen van € 1.501,82 op 01.04.2013.

Nog twee toelichtingen:

 1. Het gewaarborgd minimuminkomen voorzien door de cao nr. 50 is suppletief, dit wil zeggen dat het enkel geldt voor jonge werknemers die tewerkgesteld zijn in een sector die tot geen enkel paritair comité behoort of wanneer het paritair comité niet actief is of geen minimumlonen heeft bepaald voor jonge werknemers onder de 21 jaar.
 2. Het inkomen dat door de cao nr. 50 wordt gewaarborgd geldt niet voor de jongeren die zijn tewerkgesteld in een familiebedrijf of die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende periodes van minder dan een kalendermaand (bv. seizoenwerknemers, studenten).

De sociale partners zijn overeengekomen om de verlaagde minimumlonen voor jonge werknemers van 18 tot minder dan 21 jaar die werken met een arbeidsovereenkomst geleidelijk af te schaffen. Deze geleidelijke afschaffing zal in 3 fasen verlopen (zie hieronder) en heeft aanleiding gegeven tot het sluiten van 3 interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten op 28 maart 2013: de cao nr. 43duodecies, nr. 43terdecies en nr. 50bis.

1. Vanaf 1 april 2013 (overgangsperiode)

Vanaf 1 april 2013 hebben de jonge werknemers van 18, 19 en 20 jaar recht op een gemiddeld maandelijks minimuminkomen dat gelijk is aan de percentages hieronder. Deze percentages worden toegepast op het inkomen dat wordt gewaarborgd aan de werknemers van 21 jaar en ouder (€ 1.501,82 op 01.04.2013):

 • op 20 jaar: 96 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2013);
 • op 19 jaar: 92 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2013);
 • op 18 jaar: 88 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2013);

De minimumlonen hierboven worden overigens een verplicht minimuminkomen voor alle sectoren. Het zijn dus geen minimumlonen die suppletief gelden.

2. Vanaf 1 januari 2014 (overgangsperiode)

Het percentage dat moet worden toegepast op het inkomen dat wordt gewaarborgd aan werknemers van 21 jaar en ouder wordt op 1 januari 2014 opnieuw opgetrokken. Vanaf die datum zullen werknemers van 18, 19 en 20 jaar recht hebben op een gemiddeld maandelijks minimuminkomen dat gelijk is aan de percentages hieronder. Deze percentages worden toegepast op het inkomen dat wordt gewaarborgd aan de werknemers van 21 jaar en ouder (€ 1.501,82 op 01.04.2013):

 • op 20 jaar: 98 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2013);
 • op 19 jaar: 96 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2013);
 • op 18 jaar: 94 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2013).

3. Vanaf 1 januari 2015 (definitief stelsel)

Vanaf 1 januari 2015 zal er geen verlaagd of degressief minimuminkomen meer zijn voor jonge werknemers van 18, 19 of 20 jaar. Het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen zal gelijk zijn aan het GGMMI dat geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Opmerkingen

 • Jongeren van 17 jaar en jonger die werken met een arbeidsovereenkomst blijven onderworpen aan de suppletieve toepassing van de cao nr. 50, d.w.z. een percentage van het gewaarborgd inkomen zoals gedefinieerd in de cao nr. 43 (gelijk aan 76 % voor een jongere van 17 jaar en 70 % voor een jongere van 16 jaar en jonger).
 • Jongeren onder de 21 jaar die zijn gebonden door een tewerkstellingsovereenkomst voor studenten en jongeren onder de 21 jaar die een alternerende opleiding genieten (bv. leerovereenkomst, 'convention d'insertion socioprofessionnelle', beroepsinlevingsovereenkomst, 'contrat d'alternance') blijven onderworpen aan het suppletief stelsel van de cao nr. 50 (zie hiervoor).

Volgens de cao nr. 43 wordt een gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen toegekend aan de werknemers van minstens 21 jaar die werken met een arbeidsovereenkomst. Er gelden in feite 3 verschillende bedragen naargelang de leeftijd en de anciënniteit van de werknemer. In de tabel hieronder geven we de bedragen sinds 1 december 2012:

Leeftijd

Bedrag van het GGMMI

21 jaar

€ 1.501,82/maand

21,5 jaar en 6 maanden anciënniteit

€ 1.541,67/maand

22 jaar en 12 maanden anciënniteit

€ 1.559,38/maand

Op 1 januari 2015 zal de leeftijdsvoorwaarde worden aangepast op basis van de cao nr. 43terdecies (het element 'anciënniteit' blijft behouden) wat de volgende barema's oplevert:

Leeftijd

Bedrag van het GGMMI

18 jaar

€ 1.501,82/maand (1)

19 jaar en 6 maanden anciënniteit

€ 1.541,67/maand (1)

20 jaar en 12 maanden anciënniteit

€ 1.559,38/maand (1)

(1) Bedragen die momenteel gelden (1 april 2013).

Auteur: Francis Verbrugge

16/04/2013