Eenmalige innovatiepremies: verlenging

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Om het innovatievermogen van ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, werd in 2006 een bijzondere regeling voor eenmalige innovatiepremies ingevoerd. De maatregel, die steeds voor een bepaalde tijd wordt afgesloten, wordt nu voor een vierde keer verlengd en blijft van toepassing tot en met 31 december 2014.

De bedragen die aan de werknemer worden betaald als eenmalige innovatiepremie, worden niet in aanmerking genomen als loon en worden bijgevolg vrijgesteld van werkgevers- en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en van personenbelasting. Daarvoor moeten volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

  • de premies worden toegekend voor een innovatie (innoverend, spontaan en intern);
  • ze worden niet toegekend ter omzetting van loon;
  • ze worden toegekend aan werknemers die met een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever;
  • ze worden per kalenderjaar toegekend aan maximaal:
    • 3 werknemers in ondernemingen met minder dan 30 werknemers;
    • 10 % van het personeelsbestand (met een maximum van 10 werknemers) in ondernemingen met minstens 30 werknemers;
  • ze zijn redelijk. De totale som van de premies die gedurende één kalenderjaar worden uitgekeerd, mag niet meer dan 1 % van het geheel van de lonen die de werkgever voor dat kalenderjaar heeft aangegeven. Bovendien mag het bedrag van de premie per werknemer per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon;
  • de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden meegedeeld aan de minister die 'Economie' onder zijn bevoegdheden heeft.

Voor meer informatie omtrent de innovatiepremie kan u contact opnemen met onze Legal Department via legal@partena.be.

Bron: Wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen, BS 29 augustus 2013.

Auteur: Peggy Criel

29/08/2013