Eenheidsstatuut: nieuwe ontwikkelingen voor de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Auteur: Anne Beckers
Datum:

Op 4 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de harmonisering van de statuten arbeiders-bedienden moet verbeteren. Dit ontwerp heeft betrekking op twee punten:

  • De opzeggingstermijn betekend met het oog op de werkloosheid met bedrijfstoeslag in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
  • De gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding.

Indien de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt door een onderneming die erkend wordt als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kan de opzeggingstermijn verkort worden tot 26 weken. Tot op heden bestaat deze mogelijkheid enkel voor bedienden. Deze zal uitgebreid worden naar de arbeiders.

De inschakelingsvergoeding is de vergoeding die de werkgever moet betalen aan de werknemer die ingeschreven is bij een tewerkstellingscel.

De werkgever kan van de RVA de terugbetaling bekomen van het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en het bedrag van de opzeggingsvergoeding die normaal verschuldigd zou zijn geweest.  Momenteel geldt deze regeling enkel voor arbeiders die ingeschreven zijn bij een tewerkstellingscel.

Voor de ontslagen betekend vanaf 01.01.2014 zal de mogelijkheid tot terugbetaling voortaan uitgebreid worden naar het ontslag van bedienden die ingeschreven zijn bij een tewerkstellingscel.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van brugpensioen, het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen – Ministerraad van 4 april 2014.

Auteur: Anne Beckers

09/05/2014