Economische werkloosheid "energie": gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Delos (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 28/10/2022 - 10:50
Laatste update: 08/11/2022 - 11:28

Economische werkloosheid “energie” wordt gelijkgesteld met het stelsel van tijdelijke werkloosheid in geval van gebrek aan werk wegens economische redenen voor wat betreft alle rechten van de werknemers die voortvloeien uit de toepassing van deze stelsels van tijdelijke werkloosheid.

Deze afwezigheid telt mee voor de jaarlijkse vakantie

Ter herinnering: het recht op jaarlijkse vakantie en de duur ervan hangen af van de omvang van de door de werknemer geleverde arbeidsprestaties in het vorige kalenderjaar (= 'vakantiedienstjaar' of 'referentiejaar’ genoemd).

Bepaalde afwezigheden tijdens het vakantiedienstjaar (of referentiejaar) worden evenwel gelijkgesteld met effectieve arbeid voor het bepalen van het recht op jaarlijkse vakantie en de duur ervan.

Deze gelijkstellingen gelden in welbepaalde gevallen en binnen bepaalde door de wetgever vastgelegde grenzen.  Zo worden de dagen arbeidsonderbreking die het gevolg zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen volledig gelijkgesteld met dagen effectieve arbeid voor de berekening van het vakantiegeld en de duur van de jaarlijkse vakantie.

Economische werkloosheid "energie" is een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid in geval van gebrek aan werk wegens economische redenen.  Bijgevolg worden de dagen arbeidsonderbreking die voortvloeien uit dit bijzonder stelsel gelijkgesteld met effectieve arbeid voor de jaarlijkse vakantie.

Bron: koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers B.S. 6 april 1967

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.