Diplomatieke zendingen en consulaire posten: hoe het arbeidsreglement opstellen/wijzigen?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Bij Koninklijk Besluit werd de procedure bepaald voor het opstellen/wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het personeel dat, enerzijds, tewerkgesteld is in de diplomatieke zendingen of de consulaire posten en dat, anderzijds, onderworpen is aan de in België toepasselijke wetgeving.

De procedure die beschreven wordt in het Koninklijk Besluit van 9 december 2015 (in werking getreden op 31 december 2015) kan concreet als volgt worden samengevat:

  1. het ontwerp van arbeidsreglement dat de werkgever (de zendstaat van de leden van een diplomatieke zending/de zendstaat van de leden van een consulaire post) heeft opgesteld, wordt aangeplakt en, in voorkomend geval, individueel meegedeeld aan de werknemers;  
  2. gedurende een termijn van 15 dagen te rekenen van de dag van de aanplakking, kunnen de werknemers hun opmerkingen maken in een register dat hen ter beschikking werd gesteld of ze kunnen ze rechtstreeks meedelen aan de directie van het toezicht op de sociale wetten;
  3. ten vroegste de 16e dag te rekenen vanaf de aanplakking verstuurt de werkgever het ontwerp van arbeidsreglement en het register naar de directie van het toezicht op de sociale wetten;
  4. binnen 4 dagen na deze verzending deelt de directie van het toezicht op de sociale wetten aan de werkgever de opmerkingen mee die gemaakt werden:
  • zijn er geen opmerkingen, dan treedt het arbeidsreglement in werking op de 15e dag volgend op de dag van de aanplakking;
  • als er opmerkingen zijn, zal de directie van het toezicht op de sociale wetten trachten om binnen een termijn van 30 dagen de uiteenlopende standpunten te verzoenen:

- als de verzoeningspoging lukt, treedt het arbeidsreglement in werking op de 8e dag na de verzoening;

- als de verzoeningspoging mislukt, stelt de werkgever het arbeidsreglement op (nadat hij een afschrift heeft ontvangen van het proces-verbaal van niet-verzoening); het arbeidsreglement treedt in werking 15 dagen na de datum van de beslissing door de werkgever (tenzij anders bepaald).

Herhaling! De procedure voor het opstellen/wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is in de ondernemingen van de privésector wordt beschreven in de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Deze procedure verschilt naargelang er al dan niet een ondernemingsraad bestaat in de onderneming.

Bron: Koninklijk Besluit van 9 december 2015 tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het personeel tewerkgesteld in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten, B.S. 21 december 2015.

Auteur: Catherine Mairy

25/02/2016