Deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen: afspraken maken op ondernemingsniveau

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie voorziet, sinds 9 april 2018, in de verplichting om binnen de onderneming overleg te organiseren over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen (pc, laptop, gsm, smartphone, tablet, enz.).

Bedoelde werkgevers

Alle werkgevers uit (hoofdzakelijk) de privésector moeten overleg organiseren over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Doelstelling

Er wordt vastgesteld dat werknemers niet alleen vaak buiten de normale werkuren geconnecteerd zijn, maar ook dat telewerken en andere vormen van plaats- en tijdonafhankelijk werken steeds frequenter worden.

Het doel dat met deze nieuwe verplichting wordt nagestreefd, is dus dubbel:

  • enerzijds het bestrijden van overmatige stress op het werk en burn-out;
  • en, anderzijds, het verzekeren van het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven.

In de praktijk

De werkgever organiseert een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen:

  • in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek daaraan, in de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek daaraan, met de werknemers;
  • op regelmatige tijdstippen, en telkens wanneer de werknemers(vertegenwoordigers) erom verzoeken.

Op basis van dit overleg kunnen voorstellen geformuleerd worden en adviezen worden uitgebracht.

De afspraken die eruit voortvloeien, zullen duidelijk zijn en ‘op maat’ worden uitgewerkt: gedragsregels (bv. moet de werknemer bereikbaar zijn buiten de werkuren of professionele e-mails/sms’en beantwoorden?), technische oplossingen, enz.

Die afspraken kunnen worden ingevoerd in het arbeidsreglement (mits de gebruikelijke procedure voor het wijzigen van het arbeidsreglement wordt nageleefd). Er kan ook een collectieve arbeidsovereenkomst voor worden gesloten.

Het is raadzaam om ze later aan te passen of aan te vullen, al naargelang de behoeften/vragen van de werknemers en de werkgever (bv. wanneer meerdere werknemers vragen om één of twee dagen per week te mogen telewerken, wanneer een bedrijfssmartphone ter beschikking van de werknemers wordt gesteld, enz.).

Opgelet! De wet van 26 maart 2018 voert geen ‘recht op deconnectie’ in, maar afspraken op ondernemingsniveau zouden hierin wel kunnen voorzien.

Bron: wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018.

Auteur: Catherine Mairy

25/04/2018