De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk – Occasioneel telewerk

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een reglementair kader in voor occasioneel telewerk in de privésector.
In veel ondernemingen in de privésector werd occasioneel telewerk al toegestaan. Toch bestond er, tot 1 februari 2017, geen enkele reglementering voor.

Ter herinnering: telewerk dat op regelmatige basis en niet incidenteel verricht wordt in de privésector werd daarentegen al sinds 1 juli 2006 geregeld door de interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk.

Occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk wordt gedefinieerd als een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd, ofwel in de woning van de occasionele telewerker ofwel in elke andere door hem gekozen plaats.

Bedoelde situaties

De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren, op voorwaarde echter dat hij een functie/activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk.

Voorbeelden van gevallen van overmacht – Een onverwachte treinstaking, autopech die onverwacht en onafhankelijk is van de wil van de werknemer.

Voorbeelden van persoonlijke redenen – Een bezoek aan een geneesheer of tandarts dat moeilijk kan gebeuren buiten de arbeidstijd, het bezoek van een technicus, het vervullen van administratieve formaliteiten waar de aanwezigheid van de werknemer vereist is.

Aanvraag- en aanvaardingsprocedure

Occasioneel telewerk vereist het voorafgaand akkoord van de werkgever.

Het initiatief ligt dus bij de werknemer. Die moet zijn gemotiveerde aanvraag vooraf en binnen een redelijke termijn richten tot de werkgever.

Als hij niet kan ingaan op de aanvraag, brengt de werkgever zijn redenen zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis van de werknemer.

De weigering van de werkgever zou met name gerechtvaardigd kunnen worden door redenen die verband houden met de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming/dienst (verplichte deelname van de werknemer aan een vergadering/opleiding op de bedrijfslocatie van de werkgever of aan een bezoek van een klant, enz.) of het oneigenlijk gebruik van occasioneel telewerk (buitensporig aantal aanvragen voor occasioneel telewerk ingediend door de werknemer).

Uitvoeringsmodaliteiten

Het akkoord van beide partijen moet ook betrekking hebben op de modaliteiten voor het occasioneel telewerk zoals de benodigde apparatuur (bv. laptop), technische ondersteuning, de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk, de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het telewerk, enz.

De occasionele telewerker geniet dezelfde rechten inzake arbeidsvoorwaarden en is onderworpen aan een gelijkwaardige werkbelasting/prestatienormen als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken. Hij organiseert zelf zijn werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur.

Kader waarin een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement voorziet

Een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan de nadere regels van het occasioneel telewerk vermelden en bovendien de functies/activiteiten die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk en de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan.

Bron: artikelen 22 tot 28 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Catherine Mairy

04/04/2017