De Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Recent werden de voorwaarden voor de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden gewijzigd door de Vlaamse regering. Naar aanleiding van deze wijzigingen geven we een kort overzicht van deze maatregel.

 

Volgende zaken werden recent gewijzigd aan deze aanwervingsincentive:

 • werkgevers zullen voor de aanwervingen vanaf 1 januari 2020 van langdurig werkzoekende 55-jarigen een beroep kunnen doen op de aanwervingsincentive (voorheen beperkt tot 54 jaar);
 • de mogelijkheid  werd gecreëerd dat  het  departement zich baseert op de  tewerkstellingsbreuk  van  vóór  de  Coronacrisis  om  de  premie  uit  te  betalen.  Op  deze  manier  worden werkgevers niet bijkomend benadeeld door de berekening van hun premie in deze crisisperiode.

 

Voorwaarden

Het Vlaams Gewest betaalt een aanwervingsincentive voor elke werknemer die:

 • werd aangeworven vanaf 1 januari 2020[1] en die op het ogenblik van indiensttreding aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • hij is gedurende minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB ingeschreven;
  • op het einde van het kwartaal van de indiensttreding is hij minstens 25 en ten hoogste 55 jaar;
 • werkt in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest;
 • verbonden is door een contract van onbepaalde duur, of door opeenvolgende contracten van bepaalde duur als dat gebruikelijk is in de onderneming;
 • niet aangeworven is als uitzendkracht, in een flexijob of onder het goedkoop statuut van gelegenheidswerknemer in de horeca of land-en tuinbouw;
 • niet de vervanger is van een werknemer die werd ontslagen om plaats te maken voor een gerechtigde op deze incentive.

Om de periode van twee jaar inschrijving als niet-werkend werkzoekende te bepalen, worden er enkele periodes gelijkgesteld met inschrijving als niet-werkend werkzoekende. Deze gelijkstellingen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Bedrag van de aanwervingsincentive

 De incentive wordt uitbetaald in twee schijven: € 1.250,00 na 3 maanden tewerkstelling en € 3.000,00 na twaalf maanden tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling worden de basisbedragen aangepast:

tewerkstelling   Incentive bedragen
      eerste schijf tweede schijf
voltijds 100% 100% € 1.250,00 € 3.000,00
deeltijds  ≥ 80% 100% € 1.250,00 € 3.000,00
≥ 30% en < 80% 60% € 750,00 € 1.800,00
< 30% geen incentive - -

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient men het departement te contacteren via: awi@vlaanderen.be
Door de Coronacrisis waarbij bedrijven een lagere economische activiteit kennen is het mogelijk dat de tewerkstellingsbreuk lager ligt dan voorheen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkgever dus om redenen buiten zijn wil een lagere aanwervingsincentive ontvangt. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 werd de mogelijkheid voorzien dat het departement in deze periode rekening houdt met de tewerkstellingsbreuk zoals deze voor 13 maart 2020 van toepassing was.

 

Opvolging en controle

Bij aanvraag van de incentive moet de werkgever een aantal gegevens attesteren.

Daarna worden de voorwaarden, zoals duur en volume tewerkstelling,  elektronisch opgevolgd via gegevensuitwisseling met de RSZ (dimona en dmfa).

 

Voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt binnen de eerste drie resp. twaalf maanden kan de bijhorende schijf van de incentive toch uitbetaald worden als de onderneming bewijst dat de beïndiging gebeurde:

 • door de werknemer zelf;
 • door de werkgever om een dringende reden of minstens om een reden onafhankelijk van zijn wil;
 • wegens overmacht.

 

Hoe de incentive aanvragen?

De werkgever moet de incentive aanvragen binnen drie maanden na aanwerving (vervaltermijn!) van een potentieel gerechtigde, via een online toepassing van de VDAB.

 In afwijking van deze termijn dienen ondernemingen voor de aanwervingen van 55-jarigen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020 uiterlijk op 1 september 2020 een aanvraag in voor de aanwervingsincentive. 

Deze aanvraag kan online via: https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/aanwervingsincentive-langdurig-werkzoekenden-aanvragen 

 

Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020  tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid;
 • https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden.

 

 

[1] Voor aanwervingen vóór 1 januari 2020 was deze voorwaarde: elke werknemer die werd aangeworven ten vroegste op 1 januari 2017 en ten laatste op 31 december 2019 en minstens 25 en hoogstens 54 jaar is op het einde van het aanwervingskwartaal;

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.