De prijs van de treinkaart werd verhoogd: wat zijn de gevolgen?

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 1 februari 2017 werd de prijs van de NMBS-treinkaart verhoogd met 3,38% Welke gevolgen heeft deze verhoging op de verplichting van de werkgever om een bijdrage te betalen in de vervoerskosten?

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 octies: een minimumverplichting

De financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 19 octies, gesloten in 2009. De werkgevers zijn verplicht om een bijdrage te betalen wanneer hun werknemers gebruik maken van de trein en andere openbare vervoersmiddelen voor hun woon-werkverplaatsingen. In het laatste geval is de bijdrage enkel verplicht wanneer de afstand woonplaats-werk minstens 5 km bedraagt.

Deze cao heeft de bijdrage omgezet in een rooster met forfaitaire bedragen naargelang de afgelegde afstand. Deze bedragen stemden in 2009 overeen met gemiddeld 75% van de kostprijs van de treinkaart. Deze cao werd niet aangepast, de bedragen die hierin werden vastgelegd blijven dus ongewijzigd.

Sectorale verplichten die vaak primeren

Deze overeenkomst van de Nationale Arbeidsraad is aanvullend, d.w.z. dat ze een na te leven minimumverplichting vastlegt. De meerderheid van de sectoren heeft cao’s gesloten die verdergaande verplichtingen voor de werkgevers vastleggen: hogere bedragen, bijdrage voor het gebruik van een privévoertuig, fietsvergoeding, ...

Voor de sectoren die verwijzen naar de bedragen van cao nr.19 octies, blijft de bijdrage op 1 februari 2017 ongewijzigd.

Andere sectoren verwijzen evenwel rechtstreeks naar de bedragen van de treinkaart. Gelet op de tariefverhoging, stijgen de bedragen die toegekend worden aan de werknemers in deze paritaire comités op 1 februari. Dit is met name het geval voor alle werknemers die een derde-betalersovereenkomst genieten (de werkgever betaalt een bijdrage van 80% van de prijs van de treinkaart, de staat betaald de overige 20%). 

Fietsvergoeding: verhoging van het vrijgestelde maximumbedrag

Zoals aangekondigd in onze vorige infoflash, wordt het vrijgesteld maximumbedrag van de fietsvergoeding opgetrokken van € 0,22 naar € 0,23 per kilometer vanaf 1 januari 2017.

Vermits het om een fiscaal grensbedrag gaat, wordt de fietsvergoeding van werknemers niet systematisch verhoogd. Op sectoraal niveau verwijzen sommige sectoren naar dat grensbedrag en voorzien ze een automatische aanpassing van het toe te kennen bedrag.

Andere sectoren voorzien een bedrag per kilometer. In deze sectoren evolueert het vastgelegde bedrag per kilometer niet op 1 januari 2017. Er moet gewacht worden op een eventuele nieuwe cao in de sector voordat de verplichting van de werkgever overeenstemt met de fiscale drempel. Niets belet werkgevers om de fietsvergoeding die ze in hun onderneming toekennen vrijwillig te verhogen tot aan de fiscale bovengrens.

De vervoerkosten in mijn sector

In de sectorale documentatie vindt u gedetailleerde informatie over de toe te kennen bedragen per paritair comité. Deze documentatie vermeldt per gebruikt vervoermiddel de bijdrage in de vervoerskosten, ongeacht of deze gebaseerd is op de cao nr. 19 octies, de bedragen van de treinkaart of een sector-eigen barema.

Bron: Cao nr. 19 octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers (reg. nr. 91.503 – KB 28.06.2009 – B.S. 13.07.2009).

Auteur: Laurence Philippe

17/02/2017