De loonbonus cao 90: elektronische procedure – deadline 30 april

Auteur: Yves Stox
Datum:

De loonbonus cao 90 is populair. De procedure kan nu ook elektronisch. Verlies de deadline voor de neerlegging niet uit het oog. Die is 30 april indien de referteperiode gelijk is aan het kalenderjaar 2019.

Controle en procedure

De loonbonus kent een relatief strikte procedure. De werkgever moet het ontwerp van bonusplan (toetredingsakte) indienen bij de FOD Arbeid. Daar controleert men niet alleen de vorm, maar ook de inhoud. Zijn de doelstellingen wel “objectief meetbaar en verifieerbaar”? Gelden ze wel voor een “welomschreven groep van werknemers”? Worden individuele doelstellingen uitgesloten?

Nu ook elektronisch

De bonusplannen opgemaakt via toetredingsakte kunnen elektronisch worden ingevuld en neergelegd worden op de Griffie van de FOD Arbeid. Bonusplannen via collectieve arbeidsovereenkomst kunnen nog niet elektronisch neergelegd worden.

U kan online via https://bonusplannen.be een bonusplan indienen. U krijgt toegang met de elektronische identiteitskaart (eID). Het systeem van aanmelden is hetzelfde als bij andere onlinediensten van de overheid (zoals tax-on-web).

In een eerste fase zal u als werkgever kunnen kiezen: een procedure op papier of een elektronische procedure. Op termijn zullen de papieren modellen wel verdwijnen. Voorlopig is er geen einddatum vastgelegd.

Deadline

De loonbonus heeft een strikte deadline. De effectieve uitvoering van het plan in de onderneming mag maar maximum terugwerken tot 1/3 van de in het toekenningsplan bepaalde referteperiode.

U heeft tot 30 april de tijd om een loonbonusplan neer te leggen. Dan kan de referteperiode samenvallen met het kalenderjaar 2019 en starten op 1 januari 2019.

Dan moet u nu wel écht aan de slag. Vóór de neerlegging moet u werknemers de tijd geven om gedurende 15 kalenderdagen opmerkingen te formuleren in het opmerkingenregister of ze rechtstreeks meedelen aan de arbeidsinspectie.

Aan de slag

Doe geen copy-paste van vorige keer. Niet alleen omdat ook het verplichte model een klein beetje wijzigt. De FOD Arbeid zal in de toekomst zeker en vast performanter kunnen controleren.

Wij delen graag onze ervaring. Neem met ons contact op en laat u begeleiden bij de uitwerking en toekenning van de loonbonus cao 90. Ons e-mailadres: legalpartners@partena.be.