De drie regionale regeringen zijn gevormd! Het programma in Brussel

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Na de verkiezingen van 26 mei zijn de onderhandelingen op de verschillende bestuursniveaus snel op gang gekomen. Federaal en voor de drie gewesten was het doel hetzelfde: een regering vormen en het eens worden over een gemeenschappelijk programma.

Voor de drie gewesten is de kogel ondertussen door de kerk. Elke gewestregering presenteerde haar regeringsverklaring. Een kort overzicht van wat de werkgevers de komende 5 jaar kunnen verwachten. We beginnen met de Brusselse regering, die als eerste haar programma voorstelde.

Werkgelegenheid

Een van de hoofddoelstellingen van deze regering is het verhogen van de tewerkstellingsgraad in Brussel. Daarvoor wordt met name ingezet op opleiding, gezien de relatief lage scholingsgraad van de werkzoekenden.

Daarom wordt de ‘Jongerengarantie’ uitgebreid naar alle werkzoekenden. Met de ‘Oplossingengarantie’ krijgen alle werkzoekenden ‘een job, een stage, een opleiding of een erkenning van hun competenties’ voorgesteld.

De regering zal ook de beroepsopleiding in de onderneming en alternerend leren opvoeren. Daartoe zal de regering de premie voor jongeren die alternerend leren en werken uitbreiden tot de min-25-jarigen en deze geleidelijk opwaarderen.

Er zullen ook samenwerkingsverbanden worden aangegaan tussen de diensten voor tewerkstelling en beroepsopleiding en bepaalde sectoren met het oog op het uitbouwen van vier opleidings- en tewerkstellingspolen. De volgende sectoren zullen bijzondere aandacht krijgen: de transport- en logistieke sector, de technologische industrie, de bouw, ICT, maar ook duurzame voeding en de niet-commerciële sector.

De verschillende steunmaatregelen voor de tewerkstelling zullen worden hervormd. Voor de GECO’s en de zogenaamde tewerkstelling via ‘artikel 60’ komen er wijzigingen aan.

Ook het ‘betaald educatief verlof’, dat in Vlaanderen al gewijzigd is, zal worden hervormd.

Strijd tegen discriminatie

Meer dan elders worden in Brussel veel werknemers van allochtone afkomst gediscrimineerd. Zowel op het vlak van aanwerving als op het werk wil de Brusselse regering alle vormen van discriminatie bestrijden.

De vorige regering had een ordonnantie betreffende de ‘tests’ aangenomen om discriminatie bij aanwerving tegen te gaan. Om deze praktijktesten uit te voeren, worden cv's met dezelfde competenties maar met verschillende bronnen van discriminatie naar sommige werkgevers gestuurd die worden verdacht van discriminatie bij de aanwerving. In samenwerking met Unia zullen inspectiemiddelen worden ingezet om de strijd tegen discriminatie op te voeren. De regering zal de bestaande sanctieregeling evalueren en zorgen voor de invoering van ontradende sancties.

Tewerkstellingssteun zal ook voorwaardelijk gemaakt worden aan de toepassing van een door Actiris gevalideerd diversiteitsplan. Dat plan moet duidelijke en meetbare kwantitatieve doelstellingen bevatten.

Mobiliteit

Om de mobiliteit te verbeteren, zullen verschillende maatregelen genomen worden. Een veralgemeende zone 30 tegen 2021, bevestiging van de aanleg van metrolijn Noord en uitbreiding van verschillende tramlijnen, wijziging van de tarieven van de MIVB, verhoging van het modale aandeel van de fiets,...

Wat de wildgroei aan nieuwe mobiliteitsoplossingen betreft, zal de regering door de toekenning van een vergunning het kader regelen van de verschillende gedeelde mobiliteitsoplossingen (steps en fietsen). De inning van een bijdrage zal het mogelijk maken om stallingen voor deze deelfietsen en -steps te financieren.

De Brusselse regering zal ook een openbaar platform ontwikkelen waarop de verschillende bestaande verplaatsingsaanbiedingen in Brussel worden samengebracht. Ook de verschillende parkings zullen op dit platform worden opgenomen. Dit moet iedereen in staat stellen om gemakkelijker zijn weg te vinden in de Brusselse mobiliteitsjungle.

Nog even geduld

Hoewel de Brusselse regering snel haar intenties kenbaar heeft gemaakt, is de eerste begroting van deze legislatuur nog steeds in voorbereiding. Zodra die is aangenomen, zullen veel van de aangekondigde maatregelen concreter worden.

Bron: Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 18 juli 2019.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.