Coronavirus: verlenging van vrijwillige overuren

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

De coronaviruscrisis heeft in bepaalde sectoren geleid tot een vermeerdering van werk en een toename van het aantal werknemers dat ziek is of in quarantaine zit. Om dit op te vangen, is het in de cruciale sectoren mogelijk om bruto-netto vrijwillige overuren te presteren, net zoals in de horecasector. Die overuren kunnen voortaan gepresteerd worden tot 30 juni 2021. Een wetsontwerp voorziet in de verlenging ervan tot 30 september 2021.

Betrokken sectoren

Het stelsel van vrijwillige overuren dat we hier beschrijven, is van toepassing op de cruciale sectoren. Onder cruciale sectoren verstaan we de “ondernemingen die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking zoals vermeld in het kader van de dringende maatregelen genomen door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen.”

De lijst van deze sectoren is als bijlage bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 gevoegd.

Vrijwillige overuren

Vrijwillige overuren worden op verzoek van de werkgever en met het akkoord van de werknemer verricht. In tegenstelling tot andere oorzaken waardoor het mogelijk is overuren te presteren, zoals onvoorziene noodzakelijkheid, moet de werkgever het presteren van deze uren niet motiveren. Het akkoord van de werknemer volstaat.

Om vrijwillige overuren te kunnen presteren, moet de werknemer voorafgaandelijk aan die overuren schriftelijk zijn akkoord geven. Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan vernieuwd worden. De werknemer mag niet meer dan 11 uren per dag en 50 uren per week werken.

Urengrens

In de cruciale sectoren wordt de grens voor vrijwillige overuren verhoogd tot 220 uren voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021. Dat betekent dus dat boven de grens van vrijwillige overuren per kalenderjaar, in het tweede kwartaal 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd kunnen worden.

De 100 – klassieke – vrijwillige overuren moeten niet opgebruikt worden vooraleer de 120 bruto-netto uren zonder overloon gebruikt worden. Even ter herinnering: de gemiddelde wekelijkse duur mag echter in geen geval meer dan 48 uren bedragen over een periode van 4 maanden (Europese limiet).

Inhalen en overloon

Net als gewone vrijwillige overuren moeten deze 120 uren niet ingehaald worden. In tegenstelling tot bij het gewone stelsel, is er geen overloon op verschuldigd.

Normaal worden de eerste 25 vrijwillige overuren niet in rekening gebracht bij de interne grens. Hier worden de 120 vrijwillige overuren niet in aanmerking genomen voor de berekening van de interne grens. 

Bruto-netto overuren

Het sociaal en fiscaal statuut van de 120 vrijwillige overuren moet nog worden bevestigd. Volgend sociaal en fiscaal statuut zal gelden, onder voorbehoud van deze bevestiging.

Op sociaal vlak zou de bezoldiging van deze 120 overuren uitgesloten worden van het loonbegrip en zouden er dus geen socialezekerheidsbijdragen op berekend worden.

Op fiscaal vlak zou deze bezoldiging vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting.

Net als in de horecasector zou de brutobezoldiging voor deze uren dus gelijk zijn aan de nettobezoldiging die de werknemer ontvangt.

 

Bron:

Wetsontwerp van 21 juni 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30 december 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.