Coronavirus: steunmaatregelen in het Waalse Gewest

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

De Waalse Regering heeft gisteren steunmaatregelen aangekondigd voor werkgevers en zelfstandigen. Er wordt 233 miljoen euro beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de Waalse economie. We bespreken de maatregelen hieronder in detail.

Forfaitaire vergoeding voor bepaalde sectoren

Het Waalse Gewest heeft besloten een forfaitaire vergoeding toe te kennen aan de getroffen ondernemingen. Die vergoeding is afhankelijk van de sector van tewerkstelling.

Een vergoeding van 5.000 euro wordt toegekend per onderneming die volledig gesloten is of die stilligt als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad én die deel uitmaakt van de volgende sectoren:

o Verschaffen van maaltijden;

o Verschaffen van accommodatie;

o Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;

o Detailhandel.

Ondernemingen moeten tot deze sectoren behoren om deze vergoeding te kunnen genieten. De controle hiervan zal gebeuren op basis van de NACE-codes van de ondernemingen.

 

Er wordt een vergoeding van 2.500 euro toegekend per onderneming die haar sluitingsdagen moet wijzigen zonder de hele week gesloten te zijn op grond van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze vergoeding wordt toegekend aan de kappers.

 

De procedure om deze vergoedingen te bekomen moet nog verder gepreciseerd worden, maar ze zal elektronisch zijn en zal toegankelijk zijn vanaf 27 maart. De betalingen zullen van start gaan in april.

Financieringsinstrumenten

Voor de ondernemingen die leningen hebben gekregen bij een Waalse financiële instelling (SRIW, GROUPE SOGEPA, SOWALFIN, invests), geldt er een bevriezing tot eind maart. Die bevriezing van de leningen kan verlengd worden tot eind april.

SOWALFIN (Société wallonne de financement et de garantie des PME) zal garanties verstrekken op de bestaande, door de banken verstrekte kredietlijnen. SOGEPA (Société wallonne de gestion et de participations) zal de toegang tot kredieten vergemakkelijken door de kredietgaranties te versterken en door het verdubbelen van de door de banken toegekende kredieten.

Gezondheidszorg, sociale zaken en werkgelegenheid

Sector van de gezondheidszorg en eerstelijnsactoren

Ter ondersteuning van de sector van de gezondheidszorg en de eerstelijnsactoren die een toename van hun werk kennen, is voorzien in een enveloppe van 75 miljoen euro. De ziekenhuizen, rusthuizen, de sector van de maatschappelijke dienstverlening en de sector van de gehandicaptenzorg zullen gedurende 3 maanden financiële steun ontvangen.

Gesubsidieerde sectoren

De sectoren van de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, werkgelegenheid en opleiding die in functie van hun activiteiten gesubsidieerd worden, zullen hun subsidies ontvangen op basis van de activiteiten van februari of van het vorige jaar. De terugval van de activiteit in deze sectoren zal dus niet leiden tot een verlaging van de subsidies voor deze periode. Het gaat hierbij onder meer om de ziekenhuizen, de diensten voor thuishulp en thuiszorg, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de diensten voor hulpverlening bij verslaving, gezinsplanning, de centra voor socio-professionele inschakeling (CISP) en de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling.

Opgelet! Om de subsidies te kunnen behouden, mogen deze werkgevers hun werknemers echter niet tijdelijk werkloos stellen. We raden u dan ook aan om snel contact op te nemen met uw subsidiërende overheid als u subsidies van het Waalse Gewest ontvangt pro rata uw activiteiten.

Er is voorzien in aanvullende financiering voor de sector van de dienstencheques.

Forfaitaire tegemoetkoming

Er is ook voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming ter compensatie van het verlies aan inkomsten wegens een lagere financiële bijdrage van de begunstigden van hun prestaties.

Die tegemoetkoming bedraagt 5.000 euro per onderneming en wordt toegekend voor 3 maanden. Het gaat met name om: de diensten voor gezinshulp, de centra voor dagopvang, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de beschutte werkplaatsen, de dienstencheque-ondernemingen, de integratiebedrijven, de erkende kringloopcentra, de centra voor socio-professionele inschakeling (CISP), de diensten voor gezondheidspromotie.

Meer informatie ?

Consulteer  de website  1890.be, het informatie- en begeleidingsportaal voor Waalse ondernemers

Bron: Persbericht van de Waalse regering, 18 maart 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.