Coronavirus: publicatie van bepaalde maatregelen!

Auteur: Catherine Legardien & Catherine Mairy (Legal Experts)
Datum:

In het Belgisch Staatsblad werden zopas twee Koninklijke Besluiten gepubliceerd.

U krijgt van ons een overzicht van de steunmaatregelen die in deze teksten werden opgenomen.

Koninklijk Besluit nr. 45

Koninklijk Besluit nr. 45 voorziet met name in:

  • de verlenging van de maatregel ‘tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren’ tot 31 augustus 2020;
  • de verlenging van de maatregel ‘corona-ouderschapsverlof’ tot en met 30 september 2020;
  • de invoering van voltijds ‘corona-ouderschapsverlof’ en een verhoging van het bedrag van de uitkering voor alleenwonende ouders en ouders met een gehandicapt kind vanaf 1 juli 2020;
  • het buiten de toepassing van de loonnormwet houden van de consumptiecheque.

Koninklijk Besluit nr. 46

Koninklijk Besluit nr. 46 voorziet met name in:

  • de mogelijkheid, voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, om de arbeidsduur tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden te verminderen vanaf 1 juli 2020;
  • de invoering van het ‘corona-tijdskrediet’ (= een formule tot vermindering van de arbeidsprestaties waaraan een uitkering is verbonden) voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, vanaf 1 juli 2020;
  • de mogelijkheid voor werknemers om vanaf 55 jaar en onder bepaalde voorwaarden, een halftijdse of 1/5de landingsbaan aan te vatten in ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, vanaf 1 juli 2020;
  • de modaliteiten om erkend te worden als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden zonder het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, vanaf 1 juli 2020 en alleen voor de toepassing van de drie bovengenoemde maatregelen ;
  • de invoering van een overgangsregeling om de overgang te faciliteren van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van Covid-19 naar de bestaande systemen van economische werkloosheid (arbeiders/bedienden), vanaf 1 september 2020.

We bezorgen u de komende dagen meer gedetailleerde informatie hierover.

Bronnen: Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, B.S., 30 juni 2020; Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, B.S., 1 juli 2020.