Coronavirus: publicatie van bepaalde maatregelen!

Auteur: Catherine Legardien & Catherine Mairy (Legal Experts)
Datum:

In het Belgisch Staatsblad werden zopas twee Koninklijke Besluiten gepubliceerd.

U krijgt van ons een overzicht van de steunmaatregelen die in deze teksten werden opgenomen.

Koninklijk Besluit nr. 45

Koninklijk Besluit nr. 45 voorziet met name in:

  • de verlenging van de maatregel ‘tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren’ tot 31 augustus 2020;
  • de verlenging van de maatregel ‘corona-ouderschapsverlof’ tot en met 30 september 2020;
  • de invoering van voltijds ‘corona-ouderschapsverlof’ en een verhoging van het bedrag van de uitkering voor alleenwonende ouders en ouders met een gehandicapt kind vanaf 1 juli 2020;
  • het buiten de toepassing van de loonnormwet houden van de consumptiecheque.

Koninklijk Besluit nr. 46

Koninklijk Besluit nr. 46 voorziet met name in:

  • de mogelijkheid, voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, om de arbeidsduur tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden te verminderen vanaf 1 juli 2020;
  • de invoering van het ‘corona-tijdskrediet’ (= een formule tot vermindering van de arbeidsprestaties waaraan een uitkering is verbonden) voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, vanaf 1 juli 2020;
  • de mogelijkheid voor werknemers om vanaf 55 jaar en onder bepaalde voorwaarden, een halftijdse of 1/5de landingsbaan aan te vatten in ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, vanaf 1 juli 2020;
  • de modaliteiten om erkend te worden als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden zonder het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, vanaf 1 juli 2020 en alleen voor de toepassing van de drie bovengenoemde maatregelen ;
  • de invoering van een overgangsregeling om de overgang te faciliteren van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van Covid-19 naar de bestaande systemen van economische werkloosheid (arbeiders/bedienden), vanaf 1 september 2020.

We bezorgen u de komende dagen meer gedetailleerde informatie hierover.

Bronnen: Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, B.S., 30 juni 2020; Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, B.S., 1 juli 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.