Coronavirus: moet uw werknemer zijn kinderen opvangen?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Door de coronavirus-epidemie zijn de lessen in alle scholen in het koninkrijk België vanaf maandag 16 maart gedurende 3 weken opgeschort. Als gevolg daarvan zullen sommige van uw werknemers van het werk afwezig moeten blijven om hun kinderen op te kunnen vangen. Welke mogelijkheden zijn er om vrijaf te nemen in zo’n situatie? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Wettelijke vakantie, inhalen van overuren, ADV

Met uw toestemming kan de werknemer wettelijke vakantiedagen, inhaalrustdagen voor overuren of dagen arbeidsduurvermindering opnemen.

Verlof zonder wedde

Ook met uw toestemming kan de werknemer dagen verlof zonder wedde opnemen.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen biedt de werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te blijven wegens een “niet-voorziene gebeurtenis, los van het werk, die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”.

Sluiting van de scholen = dwingende reden?

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 45 die het verlof om dwingende redenen regelt, vermeldt de sluiting van de scholen niet als dwingende reden. Een bepaling in een cao (in de sector of de onderneming) of in het arbeidsreglement dat in uw onderneming geldt, zou hier echter in kunnen voorzien. Bij gebrek hieraan belet niets u om dit verlof aan uw medewerkers toe te kennen op basis van een individuele overeenkomst.

Hoe lang? Bezoldigd?

Dit verlof wordt voor de vereiste tijd toegekend, met een maximum van 10 dagen per jaar. In principe wordt het niet bezoldigd, behoudens andersluidende overeenkomst.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn prestaties volledig te schorsen of te verminderen, met een uitkering van de RVA, om voor zijn kind te zorgen, zolang dit de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op de ingangsdatum van het verlof.

Sinds1 juni 2019 heeft de werknemer de mogelijkheid om, met uw toestemming, het opnemen van voltijds verlof per week en het opnemen van halftijds verlof per maand te splitsen.

Meer info? https://www.rva.be

En de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ?

In principe blijven de scholen open en wordt er in opvang voorzien. Ook de crèches blijven open.

Normaliter kan men dus geen gebrek aan kinderopvang inroepen om tijdelijk werkloos wegens overmacht te worden gesteld.

Enkel indien duidelijk wordt aangetoond dat er toch geen opvang was (de school zou bijvoorbeeld materieel niet in staat zijn om daarin te voorzien) en de ouder geen enkel alternatief heeft (geen telewerk mogelijk, de partner kan niet inspringen, enkel de grootouders of andere personen van gevorderde leeftijd zouden kunnen inspringen), kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gevraagd.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.