Corona-werkloosheid en vakantie: pas op voor verwarring!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Nu de zomervakantie van start is gegaan, beginnen de vakantieaanvragen van uw werknemers ongetwijfeld binnen te stromen.

Als u van plan bent om tijdens de vakantie een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid ‘corona’, dan is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee vormen van schorsing van de overeenkomst. Op die manier voorkomt u oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid ‘corona’ of jaarlijkse vakantie.

Jaarlijkse vakantie: korte opfrissing

Bij gebrek aan een collectief akkoord wordt de vakantieperiode vastgesteld in een individueel akkoord tussen u en de werknemer.

Als u de vakantieaanvraag van uw werknemer voor een bepaalde periode aanvaardt, mag de werknemer afwezig zijn van het werk en in alle vrijheid genieten van de tijd dat hij afwezig is.

De vakantiedagen worden ofwel gedekt door vakantiegeld dat u betaalt (voor bedienden) of door een vakantiecheque ten laste van de RJV (voor arbeiders).

Belangrijk!

Als u zich kunt beroepen op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming om een vakantieperiode te weigeren, moet u in elk geval de toekenningsregels naleven waarin de reglementering voorziet, zoals met name :

 • alle vakantiedagen vóór 31 december 2020 toekennen. Vakantiedagen die in 2020 niet werden genomen, kunt u dus niet overdragen naar 2021;
 • vakantie toekennen aan werknemers met schoolgaande kinderen bij voorkeur tijdens de schoolvakanties;
 • behoudens een andersluidend verzoek van de betrokken werknemers, moet een ononderbroken periode van twee weken toegekend worden tussen 1 mei en 31 oktober (3 weken voor werknemers jonger dan 18 jaar op 31 december 2019). Een ononderbroken vakantieperiode van één week moet in ieder geval gewaarborgd worden.

Tijdelijke werkloosheid ‘corona’: handleiding

U kunt een beroep doen op tijdelijke werkloosheid ‘corona’ voor een aantal of alle personeelsleden in bepaalde situaties (als gevolg van de coronaviruscrisis) die de RVA verduidelijkt heeft (zie hieromtrent de FAQ van de RVA). Het gaat met name om de volgende gevallen:

 • gedeeltelijke of volledige sluiting van de onderneming of zaak,
 • gebrek aan werk (bv. door een daling van de bestellingen of de productie),
 • annulering van evenementen,
 • enz.

De werknemer kan tijdelijk werkloos ingevolge corona worden gesteld gedurende alle dagen van de week of alleen enkele dagen per week of per maand. Bovendien mag de werkgever een werknemer voor wie een dag tijdelijke werkloosheid ‘corona’ voorzien was altijd terugroepen, afhankelijk van de behoeften en de verdere evolutie van de situatie in zijn onderneming.

Voor de dagen tijdelijke werkloosheid ‘corona’ ontvangt de werknemer een uitkering van de RVA die gelijk is aan 70% van zijn loon (begrensd tot € 2.754,76 bruto per maand).

Dagen tijdelijke werkloosheid ‘corona’ zijn geen vakantiedagen!

Deze principes, die een duidelijk onderscheid maken tussen de twee oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst, herinneren ons eraan dat we ‘vakantiedagen’ niet mogen verwarren met ‘dagen tijdelijke werkloosheid ‘corona’’.

Daarom kunt u dus geen dagen tijdelijke werkloosheid ‘corona’ gebruiken om vakantiedagen te vervangen of om een vakantieperiode te overbruggen. Het doel van deze twee oorzaken van schorsing van de overeenkomst is namelijk totaal anders!
Neem bijvoorbeeld het geval van een werknemer die twee weken vakantie aanvraagt voor juli. Als u akkoord gaat met slechts één week vakantie en de werknemer in de 2e week tijdelijk werkloos stelt ingevolge corona, dan heeft u duidelijk een week vakantie vervangen door een week tijdelijke werkloosheid ‘corona’. Dit is zonder twijfel een oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid ‘corona’.

Bovendien zou de werknemer niet naar het buitenland kunnen gaan tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid ‘corona’. Hij kan immers worden teruggeroepen om te werken op basis van de vereisten inzake de werking van de onderneming.

Enkele tips

 • Vermijd om uw werknemers onmiddellijk voor of na een vakantieperiode tijdelijk werkloos ‘corona’ te stellen (tenzij de activiteit van de werknemer uiteraard volledig stopgezet werd). Zo sluit u elke discussie over het oneigenlijke gebruik/misbruik van tijdelijke werkloosheid ‘corona’ uit.
   
 • De vakantiedagen moeten vóór 31 december 2020 worden opgenomen. Zie er daarom regelmatig op toe dat uw werknemers hun vakantiedagen opgebruiken, met inachtneming van de toekenningsregels. Het zou immers een probleem kunnen vormen dat werknemers waarvoor u een beroep hebt gedaan op tijdelijke werkloosheid ‘corona’, aan het eind van het jaar met veel vakantiedagen zitten die ze moeten nog opnemen!

 

 • Zorg ervoor dat u de functies/werknemers waarvoor u een beroep moet doen op tijdelijke werkloosheid ‘corona’ goed in kaart brengt. Een voorbeeld: het was sinds het begin van de crisis nodig om voor een bepaalde werknemer één week op twee een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid ‘corona’ vanwege zijn functie. Misschien is dit dan in juli en augustus niet langer gerechtvaardigd wegens het opnemen van vakantiedagen.

 

 • Zorg ervoor dat u met uw werknemers over vakantieperiodes onderhandelt. Hou daarbij niet alleen rekening met uw belangen, maar ook met hun wensen. Als uw akkoord vereist is om vakantie te nemen, kunt u hen niet zomaar de data opleggen die u het beste uitkomen. Als een werknemer bijvoorbeeld de eerste twee weken van september vakantie wil nemen, kunt u hem niet dwingen om vakantie in augustus te nemen omdat u verwacht dat uw activiteiten na de zomervakantie hervatten. Probeer een compromis te vinden door aan uw werknemer voor te stellen om zijn vakantie een week te vervroegen.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.