Collectieve sluiting: betalingstermijn voor de bijdragen van het tweede kwartaal

Auteur: Anne Beckers
Datum:

Het is mogelijk dat in uw onderneming deze zomer een collectieve sluiting wegens vakantie wordt georganiseerd. Indien deze sluiting in juli plaatsvindt wat moet u dan doen met de aangiften die u moet indienen en de bijdragen die u aan de RSZ moet betalen?

Elk kwartaal moet de werkgever zijn driemaandelijkse aangifte indienen en de persoonlijke bijdragen, die maandelijks worden ingehouden, en de werkgeversbijdragen aan de RSZ storten. Onder bepaalde voorwaarden moet de werkgever maandelijkse voorschotten betalen. Het totaal van de bijdragen moet in ieder geval uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal worden betaald.

Gebeurt de betaling laattijdig of niet dan kunnen verhogingen of verwijlinteresten worden toegepast.

In ons geval moeten de bijdragen voor het tweede kwartaal vóór 31 juli 2014 worden betaald.

Wanneer de collectieve sluiting van de onderneming in juli plaatsvindt, kan het moeilijk zijn om deze verplichting na te leven.

Daarom hanteert de RSZ een administratieve tolerantie waardoor de ondernemingen die in juli een collectieve sluiting organiseren over een extra termijn beschikken om hun aangiften neer te leggen en (het saldo van) hun bijdragen te betalen.

Dit jaar hebben de ondernemingen tot 12 augustus 2014 de tijd om hun aangifte voor het 2e kwartaal in te dienen en (het saldo van) hun bijdragen voor dit 2e kwartaal te betalen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De werkgever moet een voorafgaand en gemotiveerd verzoek indienen bij de RSZ;
  • De laattijdige aangifte en de laattijdige betaling van de bijdragen moeten worden gerechtvaardigd door de collectieve sluiting van de onderneming in juli;
  • De werkgever moet uiterlijk op 12 augustus voldoen aan zijn verplichtingen tegenover de RSZ.

De naleving van deze voorwaarden wordt overgelaten aan de vrije beoordeling van de RSZ. Een negatieve beoordeling van deze voorwaarden door de RSZ zou aanleiding kunnen geven tot de betaling van verhogingen en verwijlinteresten wegens laattijdige aangifte en betaling.

Auteur: Anne Beckers

11/07/2014