Buitenwettelijke kinderbijslag buiten het cafetariaplan om: er verandert niets!

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Een werkgever kan beslissen om bepaalde aanvullingen toe te kennen bovenop een sociaal voordeel. Deze aanvulling wordt dan niet beschouwd als loon. Zodoende wordt de buitenwettelijke kinderbijslag vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Aanvulling bij een voordeel voorzien door de sociale zekerheid

Wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen, kan een werknemer te maken krijgen met een toename van zijn uitgaven of een verlies van inkomsten. Dit is met name het geval wanneer het gezin van de werknemer uitbreidt. Dit ‘risico’ gedekt door de sociale zekerheid geeft hem recht op kinderbijslag.

De werkgever kan beslissen om deze kinderbijslag aan te vullen om zo de hogere uitgaven die de geboorte en de opvoeding van een kind met zich meebrengen te compenseren. In dit geval is de buitenwettelijke kinderbijslag vrijgesteld van sociale bijdragen. Uiteraard moet deze aanvulling voorbehouden zijn voor werknemers met kinderen die kinderbijslag genieten.

Arrest van het Hof van Cassatie

Op 25 maart 2019 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer buitenwettelijke kinderbijslag wordt toegekend in ruil voor een vermindering van het loon van de werknemer (salary sacrifice), deze buitenwettelijke kinderbijslag de verhoging van de kosten voor het kind niet compenseert. Hij kan dus niet worden beschouwd als uitgesloten van het loon, ook al ontvangt de werknemer netto meer dan hij zonder dit voordeel zou hebben ontvangen.

Standpunt van de RSZ

Naar aanleiding van dit arrest heeft de RSZ het standpunt van het Hof van Cassatie gevolgd en geoordeeld dat ‘een aanvulling op de kinderbijslag als compensatie voor een loonsverlaging of toegekend in het kader van een systeem van loonoptimalisatie, zoals dat kan voorkomen in een cafetariaplan, beantwoordt niet aan deze voorwaarden’.

De RSZ heeft deze verduidelijking op 1 maart 2020 opgenomen in zijn administratieve instructies. Sinds de publicatie van dit standpunt kunnen werkgevers geen cafetariaplan meer invoeren dat dit voordeel bevat.

Voor werkgevers die al een cafetariaplan met buitenwettelijke kinderbijslag hadden ingevoerd en waarvoor de werknemers vóór 1 maart hun keuze hadden gemaakt, aanvaardde de RSZ dat dit voordeel nog toegekend blijft tot de volgende keuze wordt gemaakt.

De RSZ heeft echter bepaald dat er vanaf 1 oktober 2020 geen buitenwettelijke kinderbijslag meer mag worden toegekend in het kader van een cafetariaplan, zelfs niet als de keuze van de werknemer vóór 1 maart 2020 was gemaakt. Vanaf 1 oktober zal de buitenwettelijke kinderbijslag die wordt toegekend zonder de instructies van de RSZ op te volgen, beschouwd als loon en zullen er dus bijdragen op worden ingehouden.

Buitenwettelijke kinderbijslag buiten een cafetariaplan?

Kent u buitenwettelijke kinderbijslag toe aan uw werknemers buiten een cafetariaplan om? Uw werknemers moesten dit voordeel niet compenseren door een deel van hun loon af te staan? Voor u verandert er niets op 1 oktober. Dit voordeel blijft vrijgesteld als u de instructies van de RSZ naleeft.

 

Bron: Instructies van de RSZ - Aanvullingen bij sociale voordelen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.