Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een nieuwe stageovereenkomst

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) voert een nieuw type overeenkomst in: de stage eerste werkervaring.

Wat is een stage eerste werkervaring?

De stage eerste werkervaring is een 'stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen en waarvan de doelstelling erin bestaat de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.'

Deze stage moet de instapstage in het BHG vervangen. Ze biedt namelijk een betere begeleiding van de jongere.

Wie kan zo'n stage vervullen?

De jongere die een stageovereenkomst eerste werkervaring wil sluiten moet bij het begin van de stage:

 • jonger zijn dan 30;
 • houder zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs;
 • gedomicilieerd zijn in het BHG;
 • minimum 78 dagen ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende.

Kan u een stageovereenkomst sluiten?

Elke werkgever kan stages aanbieden in het kader van een eerste werkervaring.

Bezorg uw stageaanbiedingen aan Actiris.

Welke zijn de modaliteiten voor een stageovereenkomst eerste werkervaring?

Type overeenkomst

Het gaat om een stageovereenkomst die wordt gesloten tussen de stagiair, de stagegever (u als werkgever) en Actiris.

Deze overeenkomst bevat als bijlage een begeleidingsplan. Dit plan bevat minstens:

 • De u betreffende relevante informatie;
 • De stagemodaliteiten;
 • De verbintenissen van de 3 partijen van de overeenkomst.

Duur overeenkomst

De duur van de stageovereenkomst eerste werkervaring bedraagt minstens 3 maanden en hoogstens 6 maanden.

Indien de duur 3 maanden niet overschrijdt kan Actiris beslissen om:

 • ofwel de overeenkomst te hernieuwen
 • ofwel een nieuwe stage voor te stellen

voor een nieuwe periode van 3 maanden. De totale duur mag evenwel niet langer zijn dan 6 maanden.

De stagiair mag vragen om een nieuwe stageovereenkomst te sluiten wanneer de stage vroegtijdig werd stopgezet voor zover de resterende periode minstens gelijk is aan 3 maanden:

 • hetzij om redenen buiten zijn wil;
 • hetzij omdat u het begeleidingsplan niet heeft nageleefd;
 • hetzij in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, na voorafgaande kennisgeving aan Actiris.

Arbeidstijd

De uurregeling van de stagiair stemt overeen met een voltijds equivalent dat in uw activiteitensector van toepassing is op de betrokken functie.

Wat verdient de stagiair?

De stagiair verdient:

 • Een stage-uitkering van € 26,82 per dag ten laste van het BHG (Actiris);
 • Een maandelijkse vergoeding van € 200, ten laste van uzelf.

Deze bedragen kunnen jaarlijks worden herzien.

De stagiair moet een door u ondertekend attest als bewijs van zijn aanwezigheid indienen bij Actiris. De stage-uitkering en de vergoeding kunnen niet worden toegekend voor de dagen dat de stagiair ongerechtvaardigd afwezig is.

Is de stagiair bijdrageplichtig aan de RSZ?

De maandelijkse vergoeding van € 200 die u moet betalen, is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen.

U moet een Dimona van het type DWD (met type werknemer 'TRI') indienen.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • Alvorens de stage begint moet u de stagiair verzekeren tegen arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen. U moet ook een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering sluiten voor elke schade die de stagiair aan derden zou kunnen toebrengen tijdens de uitoefening van zijn taken. In geval van schade veroorzaakt door de stagiair tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst is de stagiair enkel verantwoordelijk indien hij bedrog heeft gepleegd, een zware fout heeft begaan of een lichte fout heeft begaan die eerder regelmatig dan accidenteel van aard is.
 • U moet de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsmaatregelen hiervan naleven.
 • Op het einde van de stage moet u samen met de stagiair de verworvenheden van de stagiair objectiveren en een evaluatiefiche van de stagiair invullen. U maakt die fiche over aan de stagiair en Actiris.

Wanneer loopt u het risico op sancties?

Indien u de overeenkomst, het begeleidingsplan of de wettelijke bepalingen niet naleeft, kan u zwaar worden bestraft door Actiris.

Actiris kan beslissen om u gedurende minstens 1 jaar en hoogstens 5 jaar uit te sluiten van de mogelijkheid om een stagiair te begeleiden:

 • indien u uw verplichtingen inzake de verzekering van de stagiair of de bepalingen van de wet op het welzijn niet naleeft;
 • indien u de maandelijkse vergoeding niet betaalt;
 • indien u de stage vroegtijdig stopzet en de stopzetting onvoldoende gerechtvaardigd is. In dat geval kan u verplicht worden om aan de stagiair de vergoeding (op basis van een voltijdse tewerkstelling) te betalen die is verschuldigd voor het resterende deel van de stage die niet werd verricht;
 • indien de overeenkomst of het begeleidingsplan niet wordt nageleefd.

Actiris kan eveneens beslissen om alle stagiairs die op het moment van deze beslissing nog in uw onderneming worden begeleid onmiddellijk weg te halen.

Wanneer kan u een stageovereenkomst eerste werkervaring sluiten?

De wetgeving heeft nog geen datum van inwerkingtreding vastgelegd. De datum moet worden bepaald door de minister van Werk.

De ordonnantie van 10 maart 2016 voorziet de afschaffing van de instapstage in het BHG. De datum waarop deze afschaffing van kracht zou worden is evenmin al bepaald. De stages die voor deze datum van inwerkingtreding zijn aangevangen, blijven geregeld worden volgens de huidige bepalingen.

Bronnen: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring, B.S. 14.10.2016; Ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden, B.S. 23.03.2016.

 

 

Auteur: Anne Ghysels

25/11/2016