Brussel erkend als toeristisch centrum of het einde van de wekelijkse rustdag

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De handelszaken die zich bevinden in de 'Brusselse vijfhoek' mogen op zondag open zijn maar zijn verplicht een andere sluitingsdag in de week te kiezen.
Het toerisme en de positieve gevolgen hiervan op economisch vlak zijn immers van cruciaal belang voor de stad Brussel.

Daarom heeft de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's op 24 april 2015 een koninklijk besluit ondertekend waardoor handelszaken gelegen in de toeristische zone kunnen afwijken van de verplichte sluitingsuren (artikel 6 a en b van de wet van 10 november 2006) en de regel m.b.t. de wekelijkse rustdag (artikel 8 van de wet van 10 november 2006).

De toeristische zone wordt afgebakend door de volgende lanen: Negende Linielaan, Nieuwpoortlaan, Barthelemylaan, Slachthuislaan (zijde stadscentrum), Zuidlaan, Waterloolaan, Regentlaan, Bischoffsheimlaan, Kruidtuinlaan (zijde stadscentrum) en Antwerpselaan.

Deze nieuwe reglementering die van kracht wordt op 21 mei 2015 (en meer concreet op zondag 24 mei) is in zekere zin een aanvulling op de wetsbepalingen van het arbeidsrecht betreffende het verbod op zondagswerk. 

Het is in principe immers verboden om werknemers tewerk te stellen op zondag.

Ongeacht andere afwijkingen waarin de arbeidswet van 16 maart 1971 voorziet, mogen de werknemers die tewerkgesteld zijn in de kleinhandelszaken en de kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, op basis van artikel 14,§2 van de hogervermelde wet van 16 maart 1971 en krachtens het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (B.S. 3 juli 2007) evenwel op zondag worden tewerkgesteld:

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie in het onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen;
  •  buiten de bovenvermelde periodes, gedurende maximum dertien zondagen per kalenderjaar:
          a. waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
          b. waar salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten of sportmanifestaties worden gehouden.

Om het statuut van toeristisch centrum te hebben moet de gemeente voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en als dusdanig erkend zijn na een erkenningsprocedure opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze voorwaarden en de te volgen procedure zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 9 mei 2007. We merken op dat de erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur, maar de FOD Werkgelegenheid kan op elk ogenblik aan een gemeente vragen om aan te tonen dat ze nog steeds de toekenningsvoorwaarden vervult.  

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel dat zich binnen de Kleine Ring bevindt (de Brusselse vijfhoek – zie hoger) werd erkend als toeristisch centrum (koninklijk besluit van 2 juli 2011, B.S. 23 juli 2011). 

Opgelet !!!!! Het aantal zondagen waarop arbeid is toegestaan is vastgelegd per werkgever en niet per individuele werknemer. Personeel op alle zondagen van het jaar laten werken op basis van een rotatiesysteem is daarom onwettig (Cass. 10 november 2014, op de website van de FOD Justitie  (www.just.fgov.be)  - JURIDAT- - rolnr. 13.0100.N).

Bronnen: Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 11 mei 2015; Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 19 december 2006.

Auteur: Brigitte Dendooven

22/05/2015