Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: facultatieve aanduiding van een bemiddelaar

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen moet de werkgever elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Zo kan bepaald worden of het bezoldigingsbeleid dat gevoerd wordt genderneutraal is.

In die ondernemingen en op voorstel van de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, van de vakbondsafvaardiging, kan de werkgever bovendien een bemiddelaar aanduiden onder de personeelsleden om met name bijstand te verlenen in de toepassing van de maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 

In deze mogelijkheid wordt voorzien door de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

De bevoegdheden van de bemiddelaar, de vereiste competenties om deze functie te kunnen uitoefenen en de deontologische regels die hij moet respecteren, moesten nog bij Koninklijk Besluit worden bepaald.

En dat is ondertussen gebeurd! 

Het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, dat in werking is getreden op 31 mei 2014, bepaalt immers:

 • de taken van de bemiddelaar, met name: 
  • een deskundig advies verstrekken aan de werkgevers en de werknemersafgevaardigden in verband met de wenselijkheid van het opstellen van een actieplan met het oog op de toepassing van een genderneutrale bezoldigingsstructuur binnen de onderneming;
  • de werknemer horen die meent het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van zijn geslacht en hem informeren over de mogelijkheid om op informele wijze tot een oplossing te komen via een interventie bij het ondernemingshoofd/een lid van de hiërarchische lijn;
  • de werkgever bijstaan voor de concretisering in de onderneming van de procedure die moet worden gevolgd door de werknemer die meent het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht;

Opmerking – Het verloop van de bemiddelingsprocedure staat beschreven in het Koninklijk Besluit van 25 april 2014.

 • de vaardigheden die vereist worden van de bemiddelaar, met name:
  • een algemene kennis van systemen van functiewaardering en functieclassificatie;
  • een kennis van de praktijken bij het opstellen en uitvoeren van actieplannen rond genderneutrale bezoldiging;
  • de vaardigheden en technieken voor het voeren van bemiddelingsgesprekken en onderhandelingen;
 • de deontologische regels die de bemiddelaar moet naleven, met name deze die betrekking hebben op:
  • het beroepsgeheim;
  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Opgelet! De bemiddelaar oefent zijn functie volledig autonoom uit en mag geen nadeel ondervinden van zijn opdracht.

Bronnen: wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2012; Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, Belgisch Staatsblad van 21 mei 2014. 

Auteur: Catherine Mairy

13/06/2014