Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2015

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2015 correct te berekenen, de referentie-CO2-uitstoten, zijn ondertussen gekend.

Forfaitaire raming van het voordeel

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan een werknemer of een bedrijfsleider berekend volgens de volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Referentie-CO2-uitstoot bepaalt het CO2-percentage

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. In 2014 bedroegen deze referentie-CO2-uitstoten:

  • 112 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 93 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt van de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

Referentie-CO2-uitstoten 2015

De referentie-CO2-uitstoten voor inkomstenjaar 2015 dalen in vergelijking met de referentie-CO2-uitstoten van inkomstenjaar 2014:

  • de referentie-CO2-uitstoot voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor bedraagt 110 g/km
  • de referentie-CO2-uitstoot voor dieselwagens bedraagt 91 g/km.

Dit wil zeggen dat werknemers en bedrijfsleiders hun belastbaar voordeel zullen zien stijgen in 2015 aangezien het CO2-percentage stijgt.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een benzinemotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 120 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor bedraagt 110 g/km voor 2015. Het CO2-percentage voor 2015 bedraagt dus 6,5 % (= 5,5 % + [(120 – 110) x 0,1] %). In 2014 bedroeg het CO2-percentage 6,3 % ( = 5,5 % + [(120 – 112) x 0,1] %).

Bron: Koninklijk besluit van 16 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1) , B.S. 22 december 2014.

Auteur: Peggy Criel

22/12/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.