Bedrijfsgeheimen: wat zijn de verplichtingen van de werknemer?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De verplichtingen van de werknemer inzake beroepsgeheimen worden beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Die verplichtingen werden gewijzigd door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, die in werking is getreden op 24 augustus 2018.

Het begrip ‘bedrijfsgeheimen’ kreeg sinds die datum ook een wettelijke definitie.

CONTEXT

De wet van 30 juli 2018 voorziet in de omzetting van richtlijn 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

Deze richtlijn heeft tot doel de bepalingen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen te harmoniseren om in de hele Europese Unie hetzelfde niveau van bescherming te waarborgen.

Vóór de inwerkingtreding van deze wet van 30 juli 2018 legde de wet van 3 juli 1978 aan de werknemer op om, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken.

De begrippen ‘fabrieksgeheimen’ en ‘zakengeheimen’ werden er echter niet in gedefinieerd.

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER

De wet van 3 juli 1978 legt voortaan aan de werknemer op om, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden, een bedrijfsgeheim waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan krijgen, op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken, alsook geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken.

BEDRIJFSGEHEIM?

De wet van 30 juli 2018 wijzigt ook het Wetboek van economisch recht door er een definitie in te voegen van het begrip ‘bedrijfsgeheim’.

Dat is alle informatie:

 • die geheim is, d.w.z. die niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;
 • die handelswaarde bezit omdat zij geheim is;
 • en die door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen is aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden (contractuele bepalingen, veiligheidsmechanismen, enz.).

Voorbeelden Chemische of fabricageformules, tekeningen en modellen, klanten- en/of leverancierslijsten, kostprijzen, financiële of boekhoudkundige resultaten.

ONRECHTMATIG VERKRIJGEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN EEN BEDRIJFSGEHEIM?

Het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, verduidelijkt wat verstaan moet worden onder "onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim":

 • wordt als onrechtmatig beschouwd, de verkrijging van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim door middel van:
  • onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;
  • andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met de eerlijke handelspraktijken.

Opgelet! Wanneer een bedrijfsgeheim wordt verkregen door de uitoefening van het recht van werknemers(vertegenwoordigers) op informatie en raadpleging wordt de verkrijging niet als onrechtmatig beschouwd.

 • wordt als onrechtmatig beschouwd, het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim verricht door een persoon:
  • die het bedrijfsgeheim op onrechtmatige manier heeft verkregen;
  • die een inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim;
  • of die een inbreuk maakt op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.
 • wordt als onrechtmatig beschouwd, het verkrijgengebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wanneer een persoon op het moment van het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken wist (of, gezien de omstandigheden, had moeten weten) dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte.

Download een model van een bedrijfsgeheim- en vertrouwelijkheidsclausule op LegalSmart (rubriek ‘Bijlagen bij de arbeidsovereenkomst’).

Bron: wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, B.S. 14 augustus 2018.