Arbeidsdeal: wetsontwerp ingediend in de Kamer

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Datum:

Het wetsontwerp van de regering over de ‘Arbeidsdeal’ werd op vrijdag 8 juli in de Kamer ingediend.

Het omvat met name de volgende maatregelen:

  • Deeltijdse werknemers met variabele werkroosters: verlenging van de bekendmakingstermijnen van de werkroosters van 5 naar 7 werkdagen, met bepaalde afwijkingen;
  • Vierdagenweek: mogelijkheid voor de werknemer om voltijdse prestaties te verrichten op 4 dagen;
  • Wisselend weekregime: mogelijkheid voor de voltijdse werknemer om zijn arbeidsprestaties te organiseren volgens een cyclus van 2 weken;
  • Transitietraject: mogelijkheid voor de werknemer om, in geval van ontslag met een opzeggingstermijn, gedurende die opzeggingstermijn bij een andere werkgever te werken via terbeschikkingstelling;
  • Inzetbaarheidsbevorderende maatregelen: financiering, via de werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn op een deel van de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding, van maatregelen die de werknemer in staat stellen gemakkelijker een nieuwe baan te vinden, bij ontslag met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken;
  • E-commerce: versoepeling van de regels inzake nachtarbeid;
  • Recht op deconnectie in ondernemingen met minstens 20 werknemers: verplichting om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten of het arbeidsreglement hiervoor aan te passen;
  • Individueel opleidingsrecht: verplichting om, voor een voltijdse werknemer, 4 opleidingsdagen te garanderen in 2023 en 5 opleidingsdagen per jaar vanaf 2024; opstellen van een jaarlijks opleidingsplan; 
  • Statuut van werknemers van platformen die opdrachten geven: invoering van nieuwe criteria die van toepassing zijn in geval van werk dat verricht wordt via deze platformen; wanneer aan een bepaald aantal criteria wordt voldaan, zal ervan uit worden gegaan dat er een arbeidsovereenkomst bestaat.

Over deze maatregelen moet nog gedebatteerd worden in het parlement. We houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop en de datum van inwerkingtreding van elk van deze maatregelen.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.