Afschaffing aanvraag tot niet-regularisatie na pensioen vanaf 2 januari 2019

Datum:

Sinds de hervorming van de sociale bijdragen in 2015, worden deze berekend op basis van het beroepsinkomen van het jaar zelf.

Een gevolg van deze hervorming is dat de zelfstandige regularisaties blijft ontvangen gedurende zijn ganse loopbaan en zelfs na stopzetting van zijn activiteit. Een uitzondering voor de betaling van de regularisatiebijdragen werd ingevoerd voor de zelfstandige die zijn activiteit stopzet, uiterlijk op het ogenblik van zijn pensioen. In dit geval, heeft hij de mogelijkheid om niet meer over te gaan tot regularisatie van zijn bijdragen voor de laatste drie jaren, en dus afstand te doen van de regularisaties.

Dit uitzonderingssysteem loopt af op 1 januari 2019 en zal niet verlengd worden.

De FOD heeft beslist om de mogelijkheid tot verzaking aan de regularisaties na de pensionering niet meer te verlengen na 1 januari 2019.

De wetgeving stipuleert dat de specifieke regeling geldt voor aanvragen die uiterlijk op 1 januari 2019 worden gedaan naar aanleiding van pensioenen die uiterlijk op 1 januari 2019 ingaan.

Bijgevolg kunnen de zelfstandigen, vanaf 2 januari 2019, niet meer vragen om afstand te doen van de regularisaties die doorgevoerd worden na hun pensionering.

Vanaf 1 januari 2019, hebben de zelfstandigen opnieuw de mogelijkheid om een vrijstelling van regularisatiebijdragen te vragen. Bovendien, brengt zo’n vrijstelling geen verlies meer mee van de totaliteit van pensioenrechten voor de betrokken trimesters.