Adoptieverlof en pleegouderverlof: nieuwigheden vanaf 1 januari 2019

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 januari 2019 treden twee nieuwe maatregelen in werking: de verlenging van het adoptieverlof en de invoering het pleegouderverlof. Waarover gaat het concreet?

ADOPTIEVERLOF

Kort overzicht van de huidige regels

De werknemer die een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof gedurende een ononderbroken periode van:

 • maximum 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is bij aanvang van het verlof;
 • maximum 4 weken wanneer het kind 3 jaar of ouder is bij aanvang van het verlof.

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de 2 maanden die volgen op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. Bijgevolg kan het adoptieverlof niet worden opgenomen om administratieve formaliteiten te vervullen voorafgaand aan de adoptie of om het kind te vergezellen wanneer het zijn land van herkomst verlaat.

In geval van gelijktijdige zorg voor meerdere kinderen in het gezin van de werknemer, wordt het recht op adoptieverlof slechts eenmaal toegekend.

De uitoefening van het recht op adoptieverlof eindigt op het moment waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt tijdens de opname van het verlof.

Tijdens het adoptieverlof behoudt de werknemer gedurende de eerste 3 dagen van het verlof het recht op zijn normale loon. Voor de volgende dagen ontvangt hij een uitkering die ten laste is van zijn ziekenfonds.

En vanaf 1 januari 2019?

Het adoptieverlof bedraagt 6 weken per adoptieouder, ongeacht de leeftijd van het minderjarige kind. Daarnaast wordt het voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:

 • met 1 week vanaf 1 januari 2019;
 • met 2 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2021;
 • met 3 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2023;
 • met 4 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2025;
 • met 5 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2027.

Als er twee adoptieouders zijn, zullen zij deze bijkomende weken onder elkaar verdelen.

In geval van gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen, wordt de duur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd.

In geval van internationale adoptie, kan de uitkering die ten laste valt van het ziekenfonds ook de periode vóór de daadwerkelijke opvang van het geadopteerde kind in België dekken, op voorwaarde dat deze voorafgaande periode niet langer duurt dan 4 weken en besteed wordt aan de voorbereiding van de daadwerkelijke opvang van het kind. In dit geval is de betaling alleen van kracht in België. Een koninklijk besluit moet nog bepalen hoe de werknemer kan bewijzen dat deze voorafgaande periode daadwerkelijk is besteed aan de opvang van het kind in zijn familie.

PLEEGOUDERVERLOF

Huidige regels

Momenteel bestaat er alleen pleegzorgverlof. Het biedt de werknemer die aangesteld is als pleegouder de mogelijkheid om afwezigheid te zijn op het werk om verplichtingen na te komen en taken te vervullen die verband houden met de plaatsing in zijn gezin van één (of meerdere) perso(o)n(en) die hem toevertrouwd is (zijn).

De duur van het pleegzorgverlof is vastgelegd op 6 dagen per kalenderjaar.

En vanaf 1 januari 2019?

Pleegzorgverlof zal blijven bestaan. In geval van langdurige pleegzorg heeft de werknemer echter recht op "pleegouderverlof".

In de praktijk heeft de werknemer die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum 6 weken.

Langdurige pleegzorg word gedefinieerd als pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Dit pleegouderverlof van 6 weken per ouder wordt voor de pleegouder of voor beide pleegouders samen op de volgende manier verlengd:

 • met 1 week vanaf 1 januari 2019;
 • met 2 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2021;
 • met 3 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2023;
 • met 4 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2025;
 • met 5 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2027.

Als er twee pleegouders zijn, zullen zij deze bijkomende weken onder elkaar verdelen.

Tijdens het pleegouderverlof zal de werknemer gedurende de eerste 3 dagen van het verlof het recht op zijn normale loon behouden. Voor de volgende dagen ontvangt de werknemer een uitkering die ten laste is van zijn ziekenfonds.

Bron: wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, B.S. 26 september 2018.