Aanslagen in Brussel : welke fiscale maatregelen werden genomen ?

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Om de moeilijke periode te overbruggen als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 kunnen de ondernemingen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze maatregelen moeten financiële ademruimte creëren zodat de ondernemingen hun tijdelijke financiële moeilijkheden kunnen overwinnen.

Op het vlak van de bedrijfsvoorheffing gaat het om betalingsfaciliteiten, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of vrijstelling van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling.

Voor welke ondernemingen geldt de maatregel?

De natuurlijke personen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO), ongeacht de activiteitensector, die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 en dit kunnen aantonen.

Welke schulden worden beoogd door de maatregel?

De bedrijfsvoorheffing waarvoor uitstel van betaling kan worden bekomen is de aangegeven bedrijfsvoorheffing voor de maanden maart tot september 2016 (voor de ondernemingen die hun bedrijfsvoorheffing om de drie maanden aangeven gaat het om de bedragen aangegeven voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2016).

Welke voorwaarden moeten worden vervuld om deze steunmaatregelen te kunnen genieten?

De onderneming die deze maatregelen wenst te genieten moet onmiddellijk na het vaststellen van de betalingsmoeilijkheden een aanvraag indienen. Ze moet bovendien haar verplichtingen inzake de aangifte van de voorheffing en de toegestane betalingsfaciliteiten naleven.

Er moet één globale aanvraag voor alle maatregelen worden ingediend op het ogenblik dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan via dit formulier (DOCX, 24.2 KB), via e-mail of per brief.

De aanvraag moet worden ingediend bij het bevoegde Regionaal Invorderingscentrum (RIC) in functie van de postcode van de woonplaats van de natuurlijke persoon of van de maatschappelijke zetel van de onderneming-rechtspersoon. De lijst met bevoegde RIC's is beschikbaar op de website van de FOD Financiën (http://financien.belgium.be/nl/Actueel/steunmaatregelen-als-gevolg-van-de-aanslagen-van-22-maart-2016).

De administratie verbindt er zich toe een antwoord te geven binnen een termijn van dertig dagen vanaf de indiening van de aanvraag.

Welke sancties zijn voorzien?

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer de voorwaarden voor het indienen van de aangiften van bedrijfsvoorheffing niet worden nageleefd, de toegestane betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd (behalve wanneer de onderneming tijdig contact opneemt met de administratie), en/of er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie,…).

Bron: Bericht van de FOD Financiën, Steunmaatregelen als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016, http://financien.belgium.be/nl/Actueel/steunmaatregelen-als-gevolg-van-de-aanslagen-van-22-maart-2016.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

28/04/2016