Ziek tijdens vakantie: voortaan kunnen werknemers vakantiedagen later opnemen

Auteur: Annelies Verplancke (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 11/07/2024 - 09:31
Laatste update: 11/07/2024 - 09:44

Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe regels wanneer bepaalde schorsingen zoals ziekte zich voordoen tijdens een periode van jaarlijkse vakantie van jouw werknemers. Voortaan ‘verliezen’ de werknemers deze vakantiedagen immers niet langer, maar kunnen zij deze vakantiedagen later terug inplannen. Deze aanpassing gebeurde om conform te zijn aan Europese regelgeving die voorziet dat elke werknemer jaarlijks recht heeft op minstens 4 weken betaalde vakantie. Hieronder zetten we nog even op een rijtje wat je hierover als werkgever moet weten.

Samenloop jaarlijkse vakantie en bepaalde gebeurtenissen

Sinds dit jaar zijn er meer schorsingen van de arbeidsovereenkomst die niet mogen worden aangerekend op wettelijke vakantiedagen wanneer zij zich voordoen tijdens de jaarlijkse vakantie van een werknemer (met inbegrip van collectieve sluiting). De oorspronkelijke geplande vakantiedagen komen dan terug in de teller met het saldo van de nog op te nemen vakantiedagen, en de werknemer moet deze later -in principe binnen hetzelfde kalenderjaar- opnieuw inplannen. Het betreft meer bepaald de schorsingen wegens: 

 • arbeidsongeval of beroepsziekte; 

 • ongeval of ziekte van gemeen recht;

 • moederschapsrust;

 • omgezette moederschapsrust (voor de vader of meemoeder);

 • deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie;

 • profylactisch verlof (stopzetting van de arbeid ingevolge een profylactische maatregel wanneer de werknemer in contact is gekomen met iemand die aangetast is door een besmettelijke ziekte);

 • geboorteverlof;

 • adoptieverlof;

 • pleegzorgverlof;

 • pleegouderverlof.

Voorbeeld: een werknemer (tewerkgesteld in een 5-dagenweek) heeft 3 weken jaarlijkse vakantie gepland van 8 juli tot en met 26 juli 2024. Hij wordt evenwel ziek van maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli en staaft dit met een medisch attest. Deze dagen zullen worden omgezet in dagen arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan 5 vakantiedagen later terug inplannen en dit uiterlijk vóór 31 december 2024.

Hieronder gaan we verder in op de situatie van ziekte of ongeval die optreedt tijdens de jaarlijkse vakantie.

Ziekte of ongeval tijdens jaarlijkse vakantie 

Formaliteiten na te leven door de werknemer

Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval tijdens zijn wettelijke vakantie, moet hij: 

 1. Zijn werkgever onmiddellijk verwittigen van de arbeidsongeschiktheid (algemene regel);

 2. Zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfplaats, indien hij zich niet bevindt op zijn thuisadres (bv. in het buitenland);

 3. Altijd een medisch attest afleveren, óók indien niet verplicht op basis van de algemene reglementering, binnen de normale termijn die van toepassing is in de onderneming of krachtens de wet (2 werkdagen). In geval van overmacht moet het getuigschrift binnen een redelijke termijn worden overgemaakt. Het medisch attest moet zoals steeds verplicht volgende  vermeldingen bevatten: 

 • de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid

 • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid

 • de aanduiding of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

               

Een facultatief specifiek model van medisch attest werd bij koninklijk besluit bepaald en is beschikbaar in 4 talen. Je werknemer is echter niet verplicht om dit model te gebruiken.

De gewone controleprocedures bij arbeidsongeschiktheid zijn van toepassing. Je kan dus een controlearts sturen om de arbeidsongeschiktheid van je werknemer te controleren.

De door de werknemer na te leven formaliteiten bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval tijdens een periode van jaarlijkse vakantie moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement

Géén automatische verlenging vakantieperiode

Belangrijk is dat een dergelijke arbeidsongeschiktheid de lopende vakantieperiode niet automatisch verlengt. Als de werknemer zijn lopende vakantieperiode wenst te verlengen moet hij dit uiterlijk met het voorleggen van het medisch attest uitdrukkelijk meedelen. Jouw akkoord hiermee als werkgever is echter nog steeds vereist.

Gewaarborgd loon?

De aanvankelijk geplande vakantiedagen worden beschouwd als arbeidsongeschiktheidsdagen die recht geven op de normale betaling van het gewaarborgd loon ten laste van de werkgever

Opmerking: Wanneer bovenvermelde formaliteiten niet worden nageleefd, vb. wanneer het medisch attest te laat wordt ingeleverd, gelden de gebruikelijke sancties = niet-betaling van het gewaarborgd loon voor de dagen voorafgaand aan het afleveren ervan.

Meer weten?

In een volgende infoflash zullen we dieper ingaan op de situatie van overdracht van wettelijke vakantiedagen gedurende 24 maanden volgend op het vakantiejaar indien een werknemer eind december onmogelijk al zijn vakantiedagen heeft kunnen opnemen wegens bepaalde schorsingen van zijn arbeidsovereenkomst.

Bij vragen kan je ook steeds terecht bij onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bronnen: art. 31/2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO)

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.