Verkiezingen op 9 juni 2024: mag je werknemer afwezig zijn op het werk om te gaan stemmen?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 13/05/2024 - 08:11
Laatste update: 13/05/2024 - 08:18

Op zondag 9 juni 2024 worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Werknemers die op die dag werken zijn echter niet vrijgesteld van de verplichting om te stemmen, want stemmen is verplicht in België.

Kunnen deze werknemers afwezig zijn op het werk en, zo ja, hebben ze dan recht op loon voor de niet-gepresteerde uren?

Een korte herhaling van de regels.

Tijd die nodig is om de stemplicht uit te oefenen

Je bent verplicht om je werknemer de nodige tijd te geven om zijn stemplicht te vervullen wanneer hij volgens zijn arbeidsrooster moet werken tijdens de openingsuren van het stembureau op zondag 9 juni 2024.

Als je werknemer echter de mogelijkheid heeft om voor of na werkuren te gaan stemmen, mag hij niet afwezig zijn op het werk.

Onbetaalde afwezigheid

Als je werknemer afwezig is op het werk om zijn stemplicht uit te oefenen, is dit een onbetaalde afwezigheid omdat hij "automatisch" aan de voorwaarden voldoet om met een volmacht te stemmen.

Volgenshet Kieswetboek kunnen kiezers die om professionele redenen niet naar het stembureau kunnen komen, immers een volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer.

Volmachtformulier

Als je werknemer om professionele redenen ervoor kiest om met een volmacht te stemmen, moet hij het ad hoc formulier gebruiken om volmacht te geven.

Als werkgever moet je ook deel "II. Reden en bevestiging van de reden van afwezigheid bij de stemming" van dit formulier invullen.

Praktische tips

Indien de activiteit van je onderneming niet wordt stopgezet op zondag 9 juni 2024, raden we je aan om je werknemers van tevoren te informeren over de volgende punten:

  • er bestaat een mogelijkheid om met een volmacht te stemmen (formulier invullen);
  • de uren afwezigheid om te gaan stemmen worden niet betaald;
  • (indien van toepassing) de werknemer moet een voorafgaande afwezigheidsaanvraag indienen (om redenen van werkorganisatie) als hij ervoor kiest om persoonlijk naar het stembureau te gaan tijdens zijn werkuren;
  • (indien van toepassing) deze afwezigheid moet in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer gepland worden (ook om redenen van werkorganisatie);
  • er is geen mogelijkheid tot afwezigheid als de werknemer voor of na zijn werkuren kan gaan stemmen.

Bronnen: artikel 20, 5 en art. 27, § 1, 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978; art. 147bis van het Kieswetboek.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.