Uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs vanaf 1 juli 2024

Auteur: Brigitte Dendooven (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 28/06/2024 - 15:28
Laatste update: 28/06/2024 - 15:37

Context 

Vanaf 1 juli 2024 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs uitgebreid naar 2 sectoren in de Duitstalige Gemeenschap, namelijk het officieel onderwijs en het personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, en bepaalde werknemers en werkgevers van de sport- en cultuursector.

Uitbreiding  

Het toepassingsgebied van het systeem van flexi-jobs werd uitgebreid:


1. naar de administratie van de Duitstalige Gemeenschap die de bevoegdheid onderwijs onder zich heeft, voor wat betreft het personeel:

  • naar het officieel onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap waarvan de hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes 85.85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 en 85.609 voor zover het bij deze laatste code gaat om centrale, ondersteunende diensten van een onderwijsnet of -koepel;
  • naar het door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, voor zover het functies betreft waarvoor gewoonlijk gesubsidieerd personeel, dat niet onder de voormelde wet van 5 december 1968 ressorteert, wordt ingezet en waarvan de hoofdactiviteit van de gesubsidieerde inrichting beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 en 85.609 voor zover het bij deze laatste code gaat om centrale, ondersteunende diensten van een onderwijsnet of -koepel;

2. naar de werknemers en werkgevers van de sport- en cultuursector, voor zover de werkgevers niet onder de voormelde wet van 5 december 1968 ressorteren en hun hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes 93.1 of 90, en gevestigd zijn in het Duitse taalgebied of afhangen van de Duitstalige Gemeenschap in België.

Bron: Koninklijk besluit van 9 juni 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2024 tot uitvoering van artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met betrekking tot het toepassingsgebied van de flexi-jobs (B.S. 17.06.2024).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.