Tijdstip van aanmelding O&O-project of -programma: de FOD Financiën verstrengt zijn standpunt

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 05/05/2023 - 13:45
Laatste update: 05/05/2023 - 13:47

De aanmelding van een O&O-project of -programma is een wezenlijke voorwaarde om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling toe te passen. Vanaf 1 augustus 2023 verstrengt de FOD Financiën zijn standpunt over het tijdstip van deze aanmelding.

Context

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling moeten de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s (O&O-projecten of -programma’s) worden aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo).

De aanmelding moet gebeuren met opgave van :

  • De identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
  • De beschrijving van het project of het programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
  • De verwachte aanvangsdatum van het project of programma;
  • De vooropgestelde einddatum van het project of programma.

Standpunt FOD Financiën

Wat het tijdstip van aanmelding betreft, stelt het administratieve standpunt tot nu dat de vrijstelling slechts kan worden toegepast vanaf de maand waarin het project of programma bij Belspo is aangemeld, ook al ligt de aanvangsdatum van het project of programma in het verleden.

Voorbeeld: een onderzoeksproject loopt over 24 maanden. In de loop van de 10de maand wordt het project aangemeld bij Belspo. De vrijstelling kan toegepast worden vanaf de 10de maand, de maand waarin het project werd aangemeld. Een retroactieve toepassing van de vrijstelling vanaf de 1ste maand (een maand waarin de aanmelding nog niet was gebeurd) is niet mogelijk.

Verstrenging standpunt FOD Financiën vanaf 1 augustus 2023

In zijn beslissing van 6 januari 2023 neemt het Hof van Cassatie een strikter standpunt in dan de FOD Financiën. Het Hof stelt dat de aanmelding moet gebeuren voorafgaand aan de aanvangsdatum van de projecten of programma’s.

De FOD Financiën volgt de beslissing van het Hof van Cassatie en verstrengt zijn standpunt vanaf 1 augustus 2023. Op deze manier kunnen de betrokken werkgevers hun interne procedures aan dit nieuwe standpunt aanpassen.

Vanaf 1 augustus 2023 moet de aanmelding van een O&O-project of -programma gebeuren vóór de aanvangsdatum van dit project of programma. Concreet wil dit zeggen dat de vrijstelling enkel van toepassing zal zijn op de bezoldigingen van in aanmerking komend personeel in nog niet aangevangen O&O-projecten of -programma’s als deze projecten of programma’s vóór hun aanvangsdatum werden aangemeld bij Belspo.

Voorbeeld: een onderzoeksproject vangt aan op 1 september 2023. Het project wordt aangemeld bij Belspo op 24 augustus 2023. De aanmelding van het project is gebeurd vóór de aanvang van het project. De vrijstelling kan toegepast worden op de bezoldigingen van het in aanmerking komend personeel tewerkgesteld in het onderzoeksproject.

Wat met de op 1 augustus 2023 reeds lopende O&O-projecten of -programma’s?

We maken volgend onderscheid:

  • reeds lopende O&O-projecten of -programma’s die nog niet werden aangemeld bij Belspo op 1 augustus 2023: er is geen vrijstelling meer mogelijk.  De voorwaarde dat de aanmelding moet gebeuren vóór de aanvangsdatum van de projecten of programma’s geldt immers voor alle aanmeldingen die vanaf 1 augustus 2023 gebeuren.
  • reeds lopende O&O-projecten of -programma’s die werden aangemeld bij Belspo vóór 1 augustus 2023: er wijzigt niets. Deze aanmeldingen blijven geldig, zelfs als deze aanmeldingen zijn gebeurd na de aanvangsdatum van de projecten of programma’s.

Een werkgever die in aanmerking komt voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling heeft er dan ook alle belang bij reeds lopende O&O-projecten of -programma’s die nog niet werden aangemeld zo snel mogelijk en uiterlijk 31 juli 2023 aan te melden bij Belspo met opgave van alle wettelijke verplichte gegevens.

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over het verstrengde standpunt van de FOD Financiën? Of wenst u meer informatie over de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling? Aarzel niet om onze Legal Consultants te contacteren via GEConsulting@partena.be.

Bron: Circulaire 2023/C/49 over het tijdstip van aanmelding bij de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.