Sociale verkiezingen 2024: opstellen van het huishoudelijk reglement van de O.R./het C.P.B.W.

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 15/05/2024 - 08:46
Laatste update: 15/05/2024 - 08:46

Om geldig te kunnen werken, moet elke ondernemingsraad en elk comité voor preventie en bescherming op het werk over een (eigen) huishoudelijk reglement (H.R.) beschikken waarin hun werkingsregels zijn vastgelegd. 

Regels voor het opstellen van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt in principe opgesteld of herzien op de eerste vergaderingen van de O.R. en/of van het C.P.B.W. na de sociale verkiezingen. Daarna wordt het ideaal gezien eenparig aangenomen door de leden van het betreffende orgaan.

Om hun reglement op te stellen, gaan de O.R. en het C.P.B.W., desgevallend, uit van het model van het huishoudelijk reglement dat werd uitgewerkt door de activiteitensector waaronder de onderneming valt. Ze vullen het eventueel aan met bepalingen die het beste beantwoorden aan de behoeften van de onderneming. 

Inhoud van het huishoudelijk reglement

Elk huishoudelijk reglement moet een aantal bepalingen bevatten.

Opmerking - Die verplichte vermeldingen kunnen aangevuld worden met specifieke bepalingen (facultatieve vermeldingen).

Verplichte vermeldingen van het huishoudelijk reglement van de O.R.

Elk huishoudelijk reglement van een O.R. moet de volgende punten bevatten:

 • termijn voor de inschrijving van een kwestie op de agenda door een lid van de O.R.;
 • de termijn voor de oproeping ter vergadering;
 • de inhoud van de oproeping waarin de punten van de agenda worden vermeld;
 • de taak van de voorzitter en de nadere regels van zijn vervanging;
 • de taak van de secretaris en de nadere regels van zijn keuze en zijn vervanging;
 • de na te leven regels in verband met het verloop van de vergaderingen (maximale duur van de vergadering, minimumaantal aanwezige leden, nadere regels voor het onderzoeken van de agendapunten, enz.);
 • de nadere regels voor het opstellen, het goedkeuren en het meedelen van de notulen van de vergaderingen aan elk lid van de raad;
 • de wijze waarop het personeel wordt voorgelicht en in kennis wordt gesteld van de werkzaamheden van de O.R.; 
 • de wijze van bewaring van het archief van de O.R. en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van de O.R.;
 • de procedure tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de O.R.

Verplichte vermeldingen van het huishoudelijk reglement van het C.P.B.W.

Elk huishoudelijk reglement van een C.P.B.W. moet de volgende punten bevatten:

 • de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 • de naam en voornaam van de effectieve en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen en de naam en voornaam van de effectieve en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;
 • de naam en voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
 • de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen;
 • de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
 • de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
 • de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen (maximale duur van de vergadering, nadere regels voor het onderzoeken van de agendapunten, enz.);
 • de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum opdat het C.P.B.W. rechtsgeldig kan vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
 • de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever ter beschikking moeten worden gehouden van het comité;
 • de wijze en de termijn van bewaring van het archief van het comité en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het comité;
 • de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen en de samenstelling van die afvaardigingen;
 • de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringsmiddel dat ter beschikking wordt gesteld van de leden van het comité;
 • de nadere regels betreffende de contacten met de personen die zich in de onderneming bezighouden met het welzijnsbeleid;
 • de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende vergaderingen;
 • de wijze waarop deskundigen worden uitgenodigd;
 • de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het comité;
 • de procedure tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het C.P.B.W. 

Opgelet! De regels over de werking en de bevoegdheden van de O.R. en het C.P.B.W. worden later toegelicht. 

In de praktijk

Het is aan te raden om al bij de eerste vergadering het huishoudelijk reglement te bespreken en goed te keuren.

Is het de eerste maal dat u een comité of ondernemingsraad moet oprichten, dan raden wij u aan om als werkgever al een huishoudelijk reglement voor te bereiden en dit voor te leggen aan de werknemersafvaardiging op deze eerste vergadering. Daarmee wint u tijd tijdens de vergadering en vermijdt u eventueel oeverloze discussies.

Hoe helpt Partena Professional je om deze verplichting te vervullen?

We kunnen je helpen bij het opmaken van een huishoudelijk reglement (model of op maat).

Neem hiervoor contact met ons op via esv2024@partena.be!

We bieden ook verschillende formules aan voor je sociaal overleg na de sociale verkiezingen van 2024.

Ontdek ze hier!

Bronnen: wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (O.R.) (art. 22); wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (C.P.B.W.) (art. 68); Codex over het welzijn op het werk (art. II.7-31).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.