Sociale verkiezingen 2024: beroep en eerste vergadering van de O.R./het C.P.B.W.

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 13/05/2024 - 07:57
Laatste update: 13/05/2024 - 07:57

De eerste vergadering van de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk vindt in principe plaats op de dagen die volgen op de sociale verkiezingen.

Beroep 

Beroep bij de arbeidsrechtbank

Binnen 13 dagen die volgen op de aanplakking van de uitslag van de stemming (d.w.z. uiterlijk op dag Y + 15, tussen 28 mei en 10 juni 2024), kunnen de werkgever, de werknemers of de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties, beroep instellen bij de arbeidsrechtbank met een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of van de beslissing om de procedure stop te zetten of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslagen.

Beroep kan eveneens binnen dezelfde termijn ingesteld worden in het geval dat de leden van de werkgeversafvaardiging niet één van de leidinggevende functies, zoals omschreven tijdens de voorverkiezingsprocedure, bekleden.

De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen 67 dagen na aanplakking van de uitslag van de stemming (d.w.z. uiterlijk op dag Y + 69, tussen 21 juli en 3 augustus 2024). 

Beroep bij het arbeidshof

Ten aanzien van de beslissingen van de arbeidsrechtbank kan beroep worden ingesteld.

Het arbeidshof neemt kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken betreffende een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of van de beslissing de procedure stop te zetten of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslagen of tegen de aanstelling van de werkgeversafvaardiging.

De termijn om in hoger beroep te gaan bedraagt 15 dagen na de kennisgeving van het vonnis (d.w.z. uiterlijk op dag Y + 84, tussen 5 en 18 augustus 2024).

Eerste vergadering van de O.R. en het C.P.B.W.

De O.R. en/of het C.P.B.W. vergadert minstens eenmaal per maand op uitnodiging van het ondernemingshoofd. Datum, tijdstip en plaats worden door deze laatste bepaald.

De eerste vergadering van de raad en/of het comité wordt gehouden:

  • uiterlijk binnen 30 dagen na het verstrijken van de termijn van beroep (op dag Y + 15), wanneer geen beroep is ingesteld tot nietigverklaring van de verkiezingen, tot verbetering van de verkiezingsresultaten of tot nietigverklaring van de aanwijziging van een werkgeversafgevaardigde, d.w.z. uiterlijk tussen 27 juni en 10 juli 2024;
  • binnen 30 dagen na de gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen

tenzij bijzondere bepalingen in het huishoudelijk reglement van de O.R. of het C.P.B.W. een kortere termijn stellen.

Op de eerste vergadering van de O.R./het C.P.B.W. moeten hoofdzakelijk verschillende praktische kwesties geregeld worden zoals (met name):

  • het voorstellen van de werkgeversvertegenwoordigers;
  • het voorstellen van de werknemersvertegenwoordigers;
  • de aanduiding van de secretaris en het bepalen van zijn verschillende taken;
  • het opstellen en aanvaarden van een huishoudelijk reglement.

Samenstelling van de O.R. en het C.P.B.W.

De O.R. en het C.P.B.W. zijn sociale organen die zijn samengesteld uit:

  • enerzijds, het ondernemingshoofd en één (of meerdere) door hem aangeduide gewone en plaatsvervangende afgevaardigde(n) die bevoegd is (zijn) hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de leidinggevende functie die hij (ze) vervult (vervullen) in de onderneming;
  • anderzijds, een bepaald aantal gewone en plaatsvervangende personeelsafgevaardigden die tijdens de sociale verkiezingen verkozen werden door de werknemers van de onderneming. Het aantal gewone afgevaardigden mag niet lager zijn dan 2, noch hoger dan 25. Er zijn evenveel plaatsvervangende als gewone afgevaardigden.

Het aantal werkgeversafgevaardigden, inclusief het ondernemingshoofd, mag niet hoger zijn dan het aantal personeelsafgevaardigden.

Opgelet! Het opstellen van het huishoudelijk reglement van de O.R. en het C.P.B.W. komt later aan bod. 

Bronnen: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen; wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven; wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.