RSZ sport- en cultuurcheques

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 28/06/2024 - 12:46
Laatste update: 28/06/2024 - 12:48

Sport- en cultuurcheques zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Een koninklijk besluit wijzigt een aantal van die voorwaarden en verduidelijkt de specifieke voorwaarden met betrekking tot elektronische sport- en cultuurcheques.

Die wijzigingen treden in werking op 1 juli 2024.

Gemeenschappelijke voorwaarden voor papieren en elektronische cheques

Zowel papieren als elektronische sport- en cultuurcheques moeten vanaf 1 juli 2024 aan de volgende voorwaarden voldoen om te voorkomen dat de RSZ ze als loon beschouwt: 

 • De cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of welk(e) ander(e) voordeel of aanvulling ook waarop al dan niet sociale bijdragen moeten worden betaald; 
 • De toekenning van de cheque moet zijn opgenomen in een sectorale of bedrijfs-cao of in een schriftelijke individuele overeenkomst als een dergelijke cao niet mogelijk is, op voorwaarde dat de cheques worden toegekend aan alle werknemers of aan een categorie van werknemers. Alle sport- en cultuurcheques die worden toegekend zonder dat er een dergelijke cao of schriftelijke individuele overeenkomst is, of die worden toegekend op basis van een cao of een schriftelijke individuele overeenkomst die niet in overeenstemming is met die voorwaarden, worden beschouwd als loon dat aan de RSZ is onderworpen; 
 • De cheque moet op naam van de betrokken werknemer worden toegekend: deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning van de cheque en de bijbehorende gegevens (aantal sport- en cultuurcheques, bedrag van de sport- en cultuurcheque) op de individuele rekening van de werknemer vermeld staan;
 • Bovendien moet de cheque duidelijk vermelden dat: 
  • De geldigheid ervan beperkt is tot 15 maanden, te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling aan de werknemer. De geldigheidsduur van de cheque stemt dus niet meer overeen met de periode van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar. De terbeschikkingstelling is het moment waarop de werknemers de cheques, met een geldigheid van 15 maanden te rekenen vanaf het einde van de maand van uitgifte, ontvangt. Elektronische sport- en cultuurcheques hebben een geldigheidsduur van 15 maanden die een aanvang neemt op het ogenblik dat de sport- en cultuurcheque op de elektronische sport- en cultuurrekening (NIEUW) wordt geplaatst; 
  • De cheque mag enkel worden aanvaard door culturele instanties die erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid of door sportverenigingen die zijn aangesloten bij een federatie die erkend of gesubsidieerd wordt door de respectievelijke gemeenschappen, of die lid zijn van een van de nationale sportfederaties; 
 • Het totale bedrag van de toegekende cheques mag niet hoger zijn dan 100 EUR per jaar per werknemer;
 • De cheque kan niet geheel of gedeeltelijk worden omgezet in geld.

Als een van deze voorwaarden niet is vervuld, wordt het totale toegekende bedrag beschouwd als loon waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald.

Bijkomende specifieke voorwaarden voor elektronische cheques

Voor elektronische sport- en cultuurcheques gelden nog bijkomende voorwaarden die vervuld moeten zijn met het oog op de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen: 

 • De sport- en cultuurcheques worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het ogenblik waarop de sport- en cultuurrekening van de werknemer gecrediteerd wordt. Die rekening is een databank waarin, voor een werknemer, een aantal sport- en cultuurcheques zullen worden opgeslagen en die beheerd wordt door een erkende uitgever. 
 • Het brutobedrag van de sport- en cultuurcheques staat op de loonfiche vermeld. 
 • Vóór het gebruik van de elektronische sport- en cultuurcheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de sport- en cultuurcheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt zijn; 
 • De keuze voor elektronische sport- en cultuurcheques wordt geregeld via de bovenvermelde collectieve of individuele overeenkomst. Als de toekenning van de sport- en cultuurcheques is opgenomen in een sectorale cao zonder keuze voor de elektronische vorm, kan die keuze worden gemaakt in een bedrijfs-cao, eventueel in het raam van een sectorale cao. Als een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten omdat er geen vakbondsafvaardiging is of als het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet door een dergelijke overeenkomst wordt beoogd, dan wordt de keuze voor elektronische sport- en cultuurcheques geregeld via een schriftelijke individuele overeenkomst.
 • De sport- en cultuurcheques kunnen enkel ter beschikking worden gesteld door een erkende uitgever; 
 • Het gebruik van elektronische sport- en cultuurcheques mag geen kosten voor de werknemer met zich meebrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden die moeten zijn opgenomen in een sectorale of bedrijfs-cao, of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor elektronische sport- en cultuurcheques geregeld is via een schriftelijke individuele overeenkomst. In ieder geval mogen de kosten met betrekking tot de vervangende drager in geval van diefstal of verlies niet hoger zijn dan de nominale waarde van een maaltijdcheque  als in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische sport- en cultuurcheques worden toegekend. Als in de onderneming alleen elektronische sport- en cultuurcheques worden toegekend, mogen de kosten met betrekking tot de vervangende drager niet meer dan 5 EUR bedragen.

Reactivering cheques

Werknemers met vervallen sport- en cultuurcheques kunnen bij de erkende uitgever een eenmalige aanvraag tot reactivering indienen binnen een periode van 3 maanden na de vervaldatum van de cheques. De eerste aanvraag is gratis, ongeacht het aantal cheques waarvoor de reactivering wordt gevraagd.

De reactivering doet een nieuwe geldigheidsperiode van 3 maanden ontstaan.

Vanaf de tweede aanvraag kunnen kosten worden aangerekend aan de werknemer die de aanvraag indient. Die kosten bedragen maximaal 5 EUR, ongeacht het aantal cheques waarvoor een reactivering wordt gevraagd (tenzij de werknemer overmacht kan aantonen).

Bron: Koninklijk besluit van 2 juni 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende sport- en cultuurcheques, B.S. 17.06.2024

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.