Maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid: de wet is eindelijk gepubliceerd!

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 05/07/2024 - 11:49
Laatste update: 05/07/2024 - 11:57

Een nieuwe wet van 15 mei 2024 die voorziet in maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid is zopas in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Die wet voert een budget in waarmee je werknemer diverse opleidingen kan volgen die tot doel hebben hem te helpen om na zijn ontslag een nieuwe job te vinden.

Deze maatregel wijzigt een al bestaande maatregel ter bevordering van de inzetbaarheid die in de praktijk onuitvoerbaar bleek te zijn. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwigheden.

Wat houdt het begrip "inzetbaarheidsbevorderende maatregelen" in?

Onder inzetbaarheidsbevorderende maatregelen moet worden verstaan elke maatregel, in het bijzonder de opleiding en de begeleiding waaraan je werknemer deelneemt, die wordt verstrekt door een professionele dienstverlener en die bedoeld is om je werknemer in staat te stellen zelf zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een professionele activiteit als zelfstandige te ontplooien. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn bijkomende outplacement bovenop het outplacement waarop de werknemer al recht heeft gehad (wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers), een opleiding of omscholing die erkend is door de bevoegde overheid, loopbaancoaching en loopbaanbegeleiding (deze lijst is niet exhaustief).

Wie heeft er recht op?

Deze maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid zijn van toepassing op werknemers waarvan de opzegtermijn op het moment van het ontslag in theorie minstens 30 weken bedraagt.

Als je werknemer bij zijn ontslag recht heeft op een opzegtermijn die theoretisch minstens 30 weken bedraagt, kan hij een eenmalig forfaitair budget van 1.800 EUR krijgen dat bedoeld is om diverse opleidingen of begeleidingen te volgen in het raam van de zoektocht naar een nieuwe job.

Hoe wordt het budget van 1.800 EUR gefinancierd?

Dit nieuwe budget van 1.800 EUR wordt gefinancierd door de werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn op een deel van de opzeggingstermijn.

Er is ook een terugbetalingsprocedure, die is opgenomen in het koninklijk uitvoeringsbesluit van 12 juni 2024.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe wet van 15 mei 2024 treedt in werking op een nog bij koninklijk besluit vast te stellen datum en uiterlijk op 1 april 2025, en is van toepassing op elk ontslag dat vanaf die datum gegeven wordt.

We wachten nog op verdere details. Zodra we meer informatie hebben zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Bronnen:

  • Wet van 15 mei 2024 tot wijziging van het sociaal strafrecht en diverse bepalingen van het arbeidsrecht, B.S. 21.06.2024;
  • Koninklijk besluit van 12 juni 2024 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, zh), en § 1 nonies van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de procedure voor de terugbetaling van inzetbaarheidsbevorderende maatregelen, B.S., 21.06.2024;
  • Koninklijk besluit van 12 juni 2024 tot uitvoering van artikel 38, § 3vicies bis, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S 24.06.2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.