Het is tijd voor de mobiliteitsenquête!

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 26/06/2024 - 11:06
Laatste update: 28/06/2024 - 10:26

Om de drie jaar moeten werkgevers met gemiddeld meer dan 100 werknemers nagaan hoe het gesteld is met de mobiliteit in hun onderneming. Voor werkgevers in Brussel is er naast deze federale verplichting nog een gewestelijke verplichting. 

Het doel van deze enquête is tweeledig: betrouwbare statistische gegevens over mobiliteit verzamelen en mobiliteit op de agenda van het sociaal overleg plaatsen.

Deze enquête start op 30 juni 2024.

Bedoelde werkgevers

De verplichting om een mobiliteitsdiagnose uit te voeren geldt voor werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen. Als de onderneming meerdere vestigingen heeft, moet een diagnose worden uitgevoerd voor elke vestiging waar gemiddeld ten minste 30 werknemers werkzaam zijn. We houden hier rekening met de werknemers die minstens 2 dagen per week naar de vestiging komen.

Dit gemiddelde wordt berekend over de 4 kwartalen die voorafgaan aan 30 juni 2024, d.w.z. van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024.

Federale diagnose

De federale enquête is verplicht voor alle Belgische ondernemingen, ook de Brusselse ondernemingen. 

De vragenlijst moet elektronisch worden ingevuld. Het formulier kan hier al worden geraadpleegd. U kunt uw interne gegevens gebruiken of uw werknemers vragen stellen aan de hand van de verstrekte vragenlijst. Deze vragenlijst stelt ons in staat om meer details te bekomen over de verplaatsingsgewoonten van de werknemers, zoals hoe ze van en naar het werk reizen, maar ook om hen bijvoorbeeld te bevragen over hun mobiliteitsbudget. De verzamelde antwoorden worden gebruikt om het formulier automatisch in te vullen.

Brusselse vervoerplan

De ondernemingen die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op één site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen. 

Net als voor de federale diagnose wordt de vragenlijst elektronisch ingevuld. Door dit Brusselse formulier in te vullen, voldoet u aan uw verplichting met betrekking tot de federale diagnose. 

De website van Leefmilieu Brussel geeft een gedetailleerd overzicht van de te volgen procedure. Naast de mobiliteitsdiagnose moeten de werkgevers in Brussel een actieplan opstellen. Dit omvat maatregelen om de mobiliteit te verbeteren en het gebruik van duurzame vervoerswijzen te verhogen. Deze acties zijn verplicht.

Timing

30 juni 2024 is de referentiedatum voor het uitvoeren van uw mobiliteitsdiagnose, zowel op federaal als op Brussels niveau. Op deze datum bepaalt u in principe het aantal werknemers en vanaf 1 juli kan u beginnen met het opstellen van de diagnose. De diagnose moet de situatie op het tijdstip van de gegevensverzameling weerspiegelen.

Vervolgens moet u het formulier ter advies aan de werknemersvertegenwoordigers voorleggen. De werknemersvertegenwoordigers hebben vervolgens twee maanden de tijd om een advies over deze diagnose te formuleren. Dit advies moet samen met de diagnose worden meegedeeld. 

Uiterlijk op 31 januari 2025 moet u het formulier hebben ingediend.

Uiterlijk drie maanden nadat het plan aan het BIM werd overgemaakt, moeten de Brusselse ondernemingen de contactpersoon aan de werknemers meedelen en hun de informatie over het vervoerplan ter beschikking stellen. 

Bronnen:

Programmawet van 8 april 2003, artikelen 161 en volgende, B.S., 17.04.2003

Gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven nr. 2.413 van 27 maart 2024.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen, B.S., 09.06.2017.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.