Fusie van de inspectiediensten van de RSZ en de FOD Sociale Zekerheid

Auteur: Brigitte Dendooven
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 29/06/2017 - 14:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

Op 20 juni 2017 heeft de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid haar recentste jaarlijks verslag gepubliceerd.

Dit verslag is beschikbaar op de website https://socialsecurity.belgium.be/nl.

Op 10 november 2016 heeft de ministerraad evenwel besloten om de organisatie en de werking te hervormen van de verschillende inspectiediensten belast met de controle op de talrijke bepalingen die gelden op het vlak van de sociale zekerheid.

Het aantal federale inspectiediensten zal afgebouwd worden (van 8 naar 5) en zullen centraal beheerd worden door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

In het kader van deze hervorming, worden de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst

Deze fusie zal uitwerking hebben op 1 juli 2017.

De vernieuwde inspectiedienst vervult een combinatie van opdrachten die de RSZ en FOD Sociale Zekerheid vroeger apart opnamen. Het gaat om:

 • de strijd tegen de sociale fraude;
 • de strijd tegen sociale dumping en mensenhandel;
 • ondersteuning van de basisopdrachten van de RSZ (inning – controle);
 • de strijd tegen schijnzelfstandigen;
 • internationale samenwerking tussen de inspectiediensten;
 • controle op de sociale dienstverrichters;
 • samenwerking met gerechtelijke instanties, meer bepaald de arbeidsauditeurs.

Bepaalde specifieke bevoegdheden van de sociale inspectie van de FOD Sociale zekerheid zullen worden toevertrouwd aan meer gespecialiseerde inspectiediensten. De controle op de naleving van de regels m.b.t. jaarlijkse vakantie zal toevertrouwd worden aan het Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

We merken eveneens op dat het actieplan 2017 voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping opgesteld werd door de strategische cel van staatssecretaris Philippe De Backer en ondertussen gevalideerd werd.

De volgende activiteitensectoren werden geselecteerd als ‘activiteitensectoren die prioritair zijn’ (voor controles door de verschillende inspectiediensten samen):

 • bouwsector;
 • horecasector;
 • schoonmaaksector;
 • garagesector (met inbegrip van carwashes en carrosserie);
 • elektrotechnische sector (hoofdzakelijk in de controles op de bouwwerven);
 • vrachtsector (wegvervoer voor rekening van derden en logistiek);
 • taxisector
 • verhuissector;
 • bewakingssector;
 • vleessector (slachthuizen en versnijderijen);
 • metaalsector (fabricage, productie);
 • groene sector (landbouw, tuinbouw en technische werkzaamheden).

We merken nog op dat voor de bouwsector in 2017:

 • minstens 10 % van het minimum aantal uit te voeren controles gerealiseerd moet worden ‘buiten de normale werkuren’ (d.w.z. ‘s avonds na 18u en tijdens het weekend);
 • elke arrondissementscel minstens 2 openbare werven moet controleren in de zin van de wet van 17 juni 2017 betreffende de overheidsopdrachten.

Bronnen: beslissing van de ministerraad van 10 november 2016 2016, actieplan 2017 sociale fraudebestrijding.

Auteur: Brigitte Dendooven

29/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.