Flexi-jobs: opt-out in het PC 320 en opt-in het PC 139 vanaf 1 juli 2024

Auteur: Brigitte Dendoorven (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 02/07/2024 - 15:22
Laatste update: 04/07/2024 - 15:26

Context 

Op 19 februari 2024 heeft het paritair comité 320 een collectieve overeenkomst gesloten waarin het vraagt uit het toepassingsgebied van de flexi-jobs te worden gehaald. 

Op 18 maart 2024 heeft het paritair comité 139 dan weer een collectieve overeenkomst gesloten waarin het vraagt te worden opgenomen in het toepassingsgebied van de flexi-jobs.

Het verzoek van beide paritaire comités moest nog in een koninklijk besluit worden gegoten.

Dat koninklijk besluit is gepubliceerd op 26 juni 2024 en treedt in werking op 1 juli 2024.   

Opt-out en opt-in 

Vanaf 1 juli 2024:

  • flexi-jobs zullen niet meer mogelijk zijn in het paritair comité 320 (begrafenisondernemers); dit is een gedeeltelijke uitsluiting: het flexi-jobsysteem zal uitsluitend van toepassing zijn voor gelegenheidswerknemers.
  • werkgevers die vallen onder het paritair comité 139 (binnenvaart) zullen een beroep kunnen doen op flexi-jobbers.

Overzichtstabel

Het toepassingsgebied van de flexi-jobs heeft sinds 2015 heel wat wijzigingen ondergaan. Hier vind je een tabel met de chronologische evolutie van dat toepassingsgebied.

Bovendien publiceert de RSZ sinds het eerste kwartaal van 2024 elk kwartaal een EXCEL-bestand met de titel "Toepassingsgebied flexi-jobs" op de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/index.htm

Bron: Koninklijk besluit van 20 juni 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2024 tot uitvoering van artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met betrekking tot het toepassingsgebied van de flexi-jobs (B.S. 26.06.2024).

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.