Brussels Hoofdstedelijk Gewest: nieuwe premie

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 24/06/2024 - 09:25
Laatste update: 24/06/2024 - 09:28

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering creëert een nieuwe tewerkstellingssteun als je een persoon met een handicap aanwerft. Die kan worden toegekend vanaf 1 juli 2024, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Na te leven voorwaarden

De persoon die je aanwerft, moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • niet-werkende werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid zijn (zie onze Infoflash van 7 juni 2024); 
 • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.

De arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd van minstens 6 maanden worden gesloten. De arbeidsduur moet minstens halftijds zijn.

Bepaalde soorten aanwervingen geven geen recht op de premie. Het gaat onder andere om aanwervingen:

 • in het kader van een statutaire relatie of 
 • als werknemer binnen een maatwerkbedrijf, die een vergunning heeft voor een arbeidsovereenkomst in een maatwerkbedrijf of die beschikt over een advies collectief maatwerk; 
 • ter vervanging van en in dezelfde functie als een personeelslid dat in de 6 maanden voorafgaand aan die aanwerving ontslagen werd; 
 • als je deze persoon al aangeworven hebt in je onderneming in een periode van 12 maanden voorafgaand aan zijn aanwervingsdatum. 

Bedrag van de premie

De premie is een forfaitair bedrag van € 5.000 (toegekend binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten).

Je verplichtingen

De premie is bedoeld om de professionele inschakeling van de niet-werkende werkzoekende te bevorderen. Ze kan alle andere uitgaven dan loonkosten dekken die met de aanwerving verband houden, meer bepaald: 

 • de inrichting van de werkpost van de werknemer om zijn professionele integratie te bevorderen; 
 • de aankoop van specifiek materiaal waarmee de werknemer zijn dagelijkse taken correct kan uitvoeren; 
 • de inrichting van je lokalen met het oog op de installatie of verbetering van voorzieningen die de veiligheid van de werknemer kunnen verbeteren; 
 • de uitgaven in verband met de opleiding van de nieuwe werknemer of bewustmakingsacties rond handicaps die verstrekt worden aan alle medewerkers van je onderneming;
 • elke andere uitgave met het oog op het ondersteunen, vergemakkelijken en implementeren van voorwaarden voor een geslaagde indiensttreding bij je onderneming of de begeleiding van de werknemer bij de uitvoering van zijn functie.

Procedure

Je aanvraag voor de premie moet online ingediend worden op de website van Actiris. Dit kan ten laatste 2 maanden na het ingaan van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer.

Actiris betaalt je de premie uiterlijk 2 maanden na het indienen van de volledige aanvraag voor de premie.

Binnen 12 maanden na betaling van de premie bezorg je aan Actiris een activiteitenverslag met een gedetailleerde opgave van de genomen initiatieven ter ondersteuning van de professionele inschakeling van de werknemer in je onderneming, met inbegrip van de begeleiding en de staving van de daartoe verrichte uitgaven.

Bron: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2024 tot de invoering van een tewerkstellingssteun voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap, B.S. 15.05.2024

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.