Brussel wijzigt zijn activeringsmaatregelen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 07/06/2024 - 15:48
Laatste update: 07/06/2024 - 15:51

Als je iemand in dienst neemt die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een werkuitkering. Deze uitkering, die door de RVA of zijn uitbetalingsinstelling aan de werknemer wordt betaald, wordt ingehouden op het nettoloon van de werknemer. Dit levert je dus een groot financieel voordeel op.

Deze maatregelen worden generieke Activa Brussels en Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid genoemd.

Deze twee maatregelen worden gewijzigd vanaf 1 juli 2024.

Hieronder sommen we de wijzigingen op die op 1 juli 2024 van kracht worden. Voor meer toelichting bij deze maatregel kan je onze Infoflash van 22 september 2017 en 29 september 2017 raadplegen. 

Generieke Activa Brussels

De persoon die je in dienst neemt moet aan de volgende voorwaarden voldoen op de dag voor zijn indiensttreding of op het ogenblik van de aanvraag van de Activa Brussels-kaart om het recht te openen op de generieke Activa Brussels-maatregel: 

 • woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven bij Actiris sinds 12 maanden (312 dagen in 6-dagenstelsel) in de loop van de 18 maanden die voorafgaan aan de aanvraag van de Activa Brussels-kaart of de dag voor de indiensttreding;
 • niet meer onderworpen zijn aan de (voltijdse of deeltijdse) schoolplicht en nog niet de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.

Opmerking: de lijst met situaties die recht kunnen geven op een vrijstelling van inschrijving als werkloze werkzoekende bij Actiris sedert 12 maanden wordt verlengd vanaf 1 juli 2024.

Vanaf 1 juli 2024 krijgen twee bijkomende werknemersprofielen toegang tot de maatregel: 

 • de niet-werkende werkzoekende:
  • die jonger is dan 30 jaar op het ogenblik van de aanvraag van de Activa-kaart of de dag vóór de indiensttreding en
  • geen diploma of getuigschrift heeft hoger dan dat van lager secundair onderwijs en
  • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig is
  • die gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • de niet-werkende werkzoekende:
  • die minstens 57 jaar is op het ogenblik van de aanvraag van de Activa-kaart of de dag vóór de indiensttreding en
  • die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt of nog niet met pensioen is;
  • die gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor deze twee nieuwe categorieën werknemers zijn het bedrag en de toekenningsperiode van de werkuitkering verschillend: 

Maandelijks bedrag van de voltijdse werkuitkering Duur van de toekenning
350 € Maand van indiensttreding + 11 maanden 
800 € Vanaf de 7e maand + volgende 11 maanden
350 €  Vanaf de 19e maand + volgende 11 maanden 
Voor de 2 nieuwe categorieën werknemers
750 € Maand van indiensttreding + 11 maanden
600 €  Voor de 24 volgende maanden

Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid

De wijzigingen in deze maatregel vanaf 1 juli 2024 hebben betrekking op de definitie van verminderde arbeidsgeschiktheid.

Om het recht op deze maatregel te openen, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen op de dag voor zijn indiensttreding of op het ogenblik van de aanvraag van de Activa Brussels-kaart:

 • woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • niet-werkende werkzoekende sinds 1 dag ingeschreven bij Actiris zijn;
 • verminderd arbeidsgeschikt zijn;
 • niet meer onderworpen zijn aan de (voltijdse of deeltijdse) schoolplicht en nog niet de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.

Vanaf 1 juli 2024, is een werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid (de nieuwigheden staan in cursief): 

 • de niet-werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming (volgens de wet op de uitkeringen voor personen met een beperking);
 • een werkzoekende die in het bezit is van een vergunning om te werken in een bedrijf voor aangepast werk of een 'advies collectief maatwerk';
 • de niet-werkende werkzoekende gehandicapte die het recht opent op verhoogde kinderbijslag op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%;
 • de niet-werkende werkzoekende die een attest heeft afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
 • werkloze werkzoekenden die zijn toegelaten tot de Service des Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) of die in aanmerking komen voor de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
 • de werkloze die een permanente arbeidsongeschiktheid van minstens 33% rechtvaardigt, erkend door de geneesheer van de RVA.
 • de niet-werkende werkzoekende die minder dan één jaar een tegemoetkoming met betrekking tot handicap ontvangt van het "Agence wallonne pour une vie de qualité" (AVIQ);
 • de niet-werkende werkzoekende van wie de handicap minder dan één jaar erkend is door de VDAB;
 • de niet-werkende werkzoekende die minder dan één jaar een tegemoetkoming krijgt van de DSL.

Overgangsmaatregelen

Op 1 juli 2024 ontvangen werkzoekenden die op de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden van een van de twee nieuwe categorieën (jonger zijn dan 30 jaar en laaggeschoold zijn of minstens 57 jaar oud zijn) en die in het bezit zijn van een geldige Activa-kaart, een voorlopig attest voor de resterende geldigheidsduur van de Activa-kaart.

Dit voorlopige attest vermeldt het bedrag van de uitkeringen en de periode waarvoor ze worden toegekend in overeenstemming met de nieuwe voordelen die op 01.07.2024 voor hen van kracht zijn.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun, B.S. 15.05.2024

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.