Wijziging in de berekening van ziekte-uitkeringen

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 3min

De ziekte-uitkeringen worden berekend op basis van het ‘gemiddelde dagloon’. De berekeningswijze daarvan werd echter gewijzigd op 30 december 2016. Hieronder geven we de wijzigingen die werden doorgevoerd en de gevolgen voor uw onderneming.

Wat is er veranderd?

 1. De datum waarop het ‘gemiddelde dagloon’ wordt bepaald

NIEUWE BEGRIPPEN: stabiele en niet stabiele tewerkstelling

Een tewerkstelling is stabiel als de volgende kenmerken van de arbeidsverhouding als werknemer onveranderd zijn gebleven tussen de laatste dag van het 2e kwartaal voor de aanvangsdatum van het risico en de aanvangsdatum van het risico:

 • Werkgevers- en werknemerscategorie
 • Begin- en einddatum van de arbeidsverhouding
 • Paritair comité
 • Aantal dagen per week
 • Contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en de gemiddelde arbeidsduur van de maatpersoon
 • Type arbeidsovereenkomst (deeltijds of voltijds)
 • Het type maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd of ter bevordering van de werkgelegenheid  (vb.: tijdskrediet, ouderschapsverlof, ...)
 • Het statuut van de werknemer
 • Type leerovereenkomst
 • Bijzondere bezoldigingswijze (per stuk, per taak, per prestatie of op commissie)
 • Functienummer (fooien, land- en tuinbouw, ...)

Het feit dat een tewerkstelling als stabiel of niet-stabiel wordt beschouwd, heeft een invloed op de datum waarop het gemiddeld dagloon van de werknemer wordt bepaald. Bij een stabiele tewerkstelling is deze datum gelijk aan de laatste dag van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet. Bij een niet stabiele tewerkstelling is deze datum gelijk aan de aanvangsdatum van het risico.

Concrete voorbeelden:

Datum van het risico     Stabiele tewerkstelling Niet stabiele tewerkstelling
29/12/2016 Loon op de begindatum van het risico, dus op 29/12/2016 Loon op de begindatum van het risico, dus op 29/12/2016
30/12/2016 Loon K-2, dus op 30/06/2016 Loon op de begindatum van het risico, dus op 30/12/2016
23/01/2017 Loon K-2, dus op 30/09/2016 Loon op de begindatum van het risico, dus op 23/01/2017
10/04/2017 Loon K-2, dus op 31/12/2016 Loon op de begindatum van het risico, dus op 10/04/2017
 1. Voor de risico’s die aanvatten vanaf 30 december 2016 worden de volgende elementen niet meer opgenomen in de berekeningsbasis van de uitkeringen in het kader van de uitkerings- en moederschapsverzekering voor werknemers:
 • de premies en soortgelijke voordelen die niet aan de prestaties zijn gekoppeld (zoals een eindejaarspremie, voordelen uit werknemersparticipaties of anciënniteitspremies);
 • het loon voor overuren dat minder dan 10% van het totale loon gedurende een bepaalde referteperiode bedraagt.
 1. Specifiek voor Horeca:

Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de horeca moeten de overuren wel mee opgenomen worden in de berekeningsbasis van de uitkeringen in het kader van de uitkerings- en moederschapsverzekering voor werknemers indien het gaat om netto-overuren die werden gepresteerd.

Sinds 1 maart 2017 bevat het inlichtingenblad een nieuwe rubriek (9/1) die de werkgever verplicht moet invullen wanneer zich een arbeidsongeschiktheidsrisico voordoet. U moet er de gegevens in vermelden van het departement dat belast is met het gezondheidstoezicht (interne of externe dienst).

Wat is de impact voor uw onderneming?

De wijzigingen hebben een invloed op de manier waarop u het inlichtingenblad/ZIMA001 moet invullen. 

Hebt u nog vragen of wilt u meer Info? 

Neem dan zeker contact op met uw Payroll Consultant of raadpleeg de website van de sociale zekerheid voor gedetailleerde informatie.

 

Gerelateerde artikels