Wat zijn uw opties nu het coronaouderschapsverlof afloopt?

Auteur: De Tijd (23/09/2020)
Leestijd: 5min

De kans het systeem van het coronaouderschapsverlof verlengd wordt, is klein. Na 30 september moet u op zoek naar andere oplossingen als uw kinderen niet naar school kunnen of mogen.

 

In het parlement ligt een wetsvoorstel voor om het systeem van het coronaouderschapsverlof te verlengen tot 31 december, met een amendement om ook quarantaineverlof mogelijk te maken voor de periode dat kinderen thuis moeten blijven in afwachting van een coviddiagnose. Hoewel het voorstel waarschijnlijk op een meerderheid kan rekenen, is de kans klein dat het nog voor het einde van de maand goedgekeurd raakt.

Van de regering moet evenmin meteen initiatief worden verwacht. Het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) meldt dat in het voorjaar, toen het corona-ouderschapsverlof bij volmacht in het leven werd geroepen, uitdrukkelijk werd bepaald dat de maatregel maar tot eind september liep. De regering loopt er niet warm voor het systeem te verlengen.

Verplicht thuis blijven

Ouders met kinderen tot 12 jaar (of tot 21 jaar als het kind een handicap heeft) konden tussen 1 mei en 30 september corona-ouderschapsverlof opnemen. Met die nieuwe vorm van ouderschapsverlof konden werknemers 80 procent of halftijds werken, zodat ze voor hun kinderen die verplicht thuis bleven, konden zorgen.  De onderbrekingsvergoeding van de RVA die ze ontvingen, lag 25 procent hoger dan die voor het gewone ouderschapsverlof.

 

Tussen mei en augustus werden 163.652 aanvragen voor corona-ouderschapsverlof ingediend. In diezelfde periode bedroeg het aantal aanvragen voor klassiek ouderschapsverlof 37.949. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 76.444.

Het corona-ouderschapsverlof was dus niet alleen een succesformule, heel wat aanvragers maakten ook de switch van het gewone ouderschapsverlof. Een van de redenen is dat de teller voor het gewone ouderschapsverlof werd bevroren en dus meer dagen overbleven.

Alternatieven

Ouders die gedeeltelijk thuis willen blijven om hun kinderen op te vangen moeten op zoek naar andere mogelijkheden.

Thuiswerken

Heel wat mensen zijn nog geregeld thuis aan het werk. Zo kunnen ze een kind dat thuis moet blijven in het oog houden, maar werk en de zorg voor kinderen combineren is geen ideale situatie.

Vakantiedagen opnemen

Vakantie- of recuperatiedagen opnemen is ook een mogelijkheid. Het kabinet-Muylle gaat ervan uit dat velen nog een voldoende saldo daarvoor hebben, omdat ze minder vakantiedagen hebben opgenomen.

Verlof om dwingende redenen

Een alternatief is verlof om dwingende redenen. Daar hebt u als werknemer recht op en de werkgever kan het niet weigeren. Een dwingende reden is een onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vraagt. Tijdens zo’n verlof ontvangt u geen loon. Bovendien is het beperkt tot tien dagen per jaar. Voor wie deeltijds werkt, is dat pro rata.

Verlof zonder wedde

In tegenstelling tot verlof om dwingende redenen is verlof zonder wedde niet-afdwingbaar. U moet dus de goedkeuring van de werkgever krijgen. Als beide partijen overeenkomen, is er wel geen limiet op het aantal dagen.

Gemotiveerd tijdskrediet

Met het systeem van tijdskrediet kunt u als werknemer uit de privésector uw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen. Tijdens de loopbaanonderbreking ontvangt u een vervangingsinkomen van de RVA.

Het tijdskrediet moet altijd gemotiveerd zijn. In dit geval kunt u opteren voor ‘zorgen voor uw kind(eren) jonger dan acht jaar' of 'zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid'.

De duur van het tijdskrediet hangt af van het motief. Voor de zorgmotieven is de maximumduur 51 maanden, per periode van een tot drie maanden aan te vragen.

Ouderschapsverlof

Een laatste oplossing is ouderschapsverlof. Dat moet beginnen voor uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar.

In de 15 maanden voor de aanvraag moet u 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) een arbeidsovereenkomst hebben met uw werkgever. Die mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel maximaal zes maanden uitstellen, als hij daarvoor gegronde redenen kan geven.

U hebt de keuze: gedurende vier maanden helemaal niet werken (naar keuze op te splitsen per maand), gedurende acht maanden halftijds werken (op te splitsen in periodes van minimaal twee maanden), of vier vijfde werken gedurende 20 maanden (op te splitsen in periodes van vijf maanden). U mag die mogelijkheden ook afwisselen.

Sinds 1 juni 2019 kunt u als u voltijds werkt ook een tiende ouderschapsverlof opnemen. Daardoor kunt u om de twee weken een dag of per week een halve dag opnemen. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig.

 

Gerelateerde artikels