Wat is een vzw of een vereniging zonder winstoogmerk?

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 6min

Een eigen zaak starten … dan moeten er keuzes gemaakt worden. Kiest u voor een vzw of een zogenaamde ‘vereniging zonder winstoogmerk’, dan doet u het alvast niet om winst te maken. Wat houdt een vzw allemaal in? We zetten voor u op een rij. 

Wat is een vzw?

Een vzw is een groep van minstens drie natuurlijke of rechtspersonen die belangeloos een doel nastreven. Dat wil zeggen dat de leden van de vzw geen ‘stoffelijke voordelen’ mogen genieten. Het gemeenschappelijk project wordt geconcretiseerd in de grondbeginselen van de organisatie, de zogenaamde statuten.

Wat zijn de voor- en nadelen vzw?

In tegenstelling tot andere andere types verenigingen (nv, bvba, …) vereist de oprichting van een vzw geen inbreng van startkapitaal. Er zijn wel een aantal boekhoudkundige verplichtingen.

Ook de statuten houden verplichte vermeldingen in. Hieronder vindt u er alvast enkele:

 • Het doel van de vzw.
 • De naam van de vzw is vrij te kiezen maar mag nog niet bestaan.
 • De rechten en plichten van een toegetreden lid.
 • De bevoegdheden en de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering, en de manier waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden wordt meegedeeld.
 • Regels over de benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders
 • Afspraken over de omvang van hun bevoegdheden, de wijze waarop zij worden uitgeoefend en de duur van elk mandaat.
 • Het maximumbedrag van de bijdrage voor hen die willen toetreden tot de vzw.
 • De vermelding van de bestemming van de activa die volgen uit de vereffening van de vzw.
 • De duur van de vzw als deze niet onbeperkt is.

Wanneer een aantal vermeldingen ontbreken, kan de vzw gerechtelijk ontbonden worden.

Wie is er aansprakelijk in een vzw?

De leden van een vzw zijn beperkt aansprakelijk -  hun eigen vermogen is geenszins verbonden met de vzw. De bestuurder van de vzw kan echter wel aansprakelijk gesteld worden wanneer er sprake is van wanbeleid.

Derden kunnen vzw-bestuurders aansprakelijk stellen wanneer zij kunnen aantonen dat bestuurders een onrechtmatige daad begaan hebben. Hier zullen schade, fout en oorzakelijk verband moeten bewezen worden.

Uw vzw oprichten

Tot eind 2015 moest u  naar de griffie stappen om een vzw op te richten. Maar dat is veranderd, u kunt nu ook via de online applicatie ‘E-griffie de oprichtingsakte van uw vzw neerleggen. 

Online oprichtingsakte

De administratieve rompslomp om een vzw op te richten is door de online applicatie sterk vereenvoudigd. En u bespaart bovendien op verplaatsingskosten.

Concreet: meld u aan met uw elektronische identiteitskaart en vul het aanvraagformulier in. Nadat u hebt betaald, wordt de vzw automatisch opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en na enkele dagen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Als u vzw-activiteiten uitoefent die onder het btw-stelsel vallen, moet u  een btw-nummer hebben.

Opstartkosten van een vzw

Voor de oprichting van een vzw dient er geen startkapitaal te worden verzameld. De enige kost is de publicatiekost voor vermelding in het Belgisch Staatsblad. Deze bedraagt 187,19 euro, de oprichting via e-griffie kost u slechts 135,28 euro. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd.

Ook wijzigingen in de statuten of in de raad van bestuur van een vzw moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zijn onderhevig aan de publicatiekost.

De boekhouding van de vzw

Boekhoudkundig worden vzw’s opgedeeld in twee categorieën die allebei hun specifieke  boekhoudkundige verplichtingen hebben.

Grote of kleine vzw

Enerzijds zijn er de grote vzw’s die dezelfde boekhouding voeren als een handelsvennootschap. Deze vzw’s beantwoorden aan twee van volgende criteria:

 • 5 werknemers
 • 250.000 euro aan ontvangsten
 • een vermogen van 1.000.000 euro

Vzw’s met twee werknemers en 20.000 euro aan ontvangsten worden als kleine vzw’s beschouwd en moeten eenvoudigere ‘debet-credit’-boekhouding voeren.

De jaarrekening neerleggen

Grote vzw’s moeten hun jaarrekening binnen de 30 dagen na goedkeuring op de algemene vergadering neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Kleine vzw’s moeten hun rekening neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Wanneer hieraan drie opeenvolgende boekjaren niet wordt voldaan, kan de vzw worden ontbonden.

Via welk belastingregime verloopt een vzw?

Wanneer het vermogen, het geheel van bezittingen, van een vzw groter is dan 25.000 euro, is deze onderworpen aan de patrimoniumtaks, de zogenaamde taks tot vergoeding van de successierechten. Het tarief van deze taks is 0,17%.

Vzw’s waarvan het patrimonium kleiner is dan 25.000 euro betalen geen belastingen.

Uw vzw oprichten met Partena Professional

SmartStart is het ondernemingsloket van Partena Professional. Belangrijk is dat u eerst uw ondernemingsnummer aanvraagt bij SmartStart of in één van onze kantoren.

Welke gegevens geeft SmartStart nu juist door om uw ondernemingsnummer aan te vragen?

 • Uw adres waarop uw activiteiten uitgeoefend worden
 • Uw activiteiten zelf
 • Uw ondernemingsvaardigheden (zoals bijvoorbeeld uw verplichte kennis over bedrijfsbeheer) en de beroepskennis die u moet kunnen aantonen
 • Het bankrekeningnummer van uw onderneming

Daarna brengen we voor u uw btw-nummer in orde, uw sociale zekerheid en de vereiste vergunningen voor uw zaak.

Bij Partena Professional luisteren we naar wat u nodig heeft. We proberen steeds flexibel te zijn, met u mee te denken en oplossingen te bieden voor mogelijke obstakels. Welke oplossing past het beste voor uw onderneming? Dat bespreken we samen met u. Een voorkeur voor maatwerk? U bepaalt waar de lat ligt. Bij Partena Professional kunnen we een beroep doen op vele  jaren aan expertise en daar profiteert u van.

 

Gerelateerde artikels