Omstandigheidsverlof om zich te laten vaccineren, het is officieel!

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min

Brussel, 9 april 2021 - De werknemer die zich tegen het coronavirus COVID-19 wil laten vaccineren, heeft voortaan recht op klein verlet (omstandigheidsverlof). De wet die dit verlof regelt, is eindelijk in het Belgisch Staatsblad verschenen. Wat is de duur van het verlof? Op welke loon heeft de werknemer recht? En wat zijn de formaliteiten? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Wat is de duur van het verlof?

“De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om een vaccin tegen het coronavirus COVID-19 te krijgen gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Onder ‘tijd die nodig is’ verstaan we niet alleen de tijd die nodig is voor de vaccinatie zelf, maar ook de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. Indien het vaccin in twee injecties moet worden toegediend, heeft de werknemer recht op omstandigheidsverlof voor beide injecties,” zegt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

En wat met het loon van de werknemer?

“Gedurende het volledige omstandigheid behoudt de werknemer zijn normale loon ten laste van de werkgever.”

Welke formaliteiten?

“Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en dit zo snel mogelijk, dit wil zeggen van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is. Hij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. Als de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig moet zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, moet de uitnodiging worden voorgelegd,” vervolgt Catherine Legardien.

Waar moet de werkgever op letten?

“De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Hij mag de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als ‘klein verlet’. Het is hem niet toegestaan om te reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.”

Wat als de werknemer bijwerkingen heeft waardoor hij niet kan werken?

“De afwezigheid van de werknemer als gevolg van bijwerkingen van de injectie van het vaccin waardoor hij niet in staat is te werken, wordt niet gedekt door het klein verlet. In dat geval zal de werknemer moeten voldoen aan de verplichtingen die hij heeft in geval van arbeidsongeschiktheid. De werkgever van zijn kant zal het gewaarborgd loon verschuldigd zijn.”

Tot welke datum is dit verlof van kracht?

“Het omstandigheidsverlof om gevaccineerd te worden tegen het COVID-19-coronavirus is op 9 april 2021 in werking getreden en vervalt op 31 december 2021. Een Koninklijk Besluit kan deze einddatum nog verschuiven tot uiterlijk 30 juni 2022.”

Kan de werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

“In geen geval kan de werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit vaccin is niet verplicht en wordt enkel op vrijwillige basis toegediend,” besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels