Nieuwe steun voor de ondernemingen: Phoenix-premie en Tremplin-premie

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 8min

Brussel, 15 februari 2021 - In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest beslist om een nieuwe tewerkstellingssteun te voorzien voor werkgevers die werkzoekenden aanwerven die in hun gewest woonachtig zijn. Het gaat om de Phoenix-premie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Tremplin-premie voor het Waals Gewest. Welke zijn de toegangsvoorwaarden? Hoe kan je ze genieten? Hoeveel bedraagt de premie? Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Wat houden deze premies in en waarvoor dienen ze?

"Het zijn 2 verschillende premies, maar ze hebben hetzelfde doel: ondernemingen ondersteunen om de arbeidsmarkt te stimuleren. Enerzijds is er de Phoenix-premie, die een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is. Daartegenover staat de Tremplin-premie voor het Waals Gewest. De 2 premies zijn bestemd voor Belgische ondernemingen die werkzoekenden aanwerven die gedomicilieerd zijn ofwel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor wat betreft de Phoenix-premie, ofwel in het Franstalig Waals Gewest voor wat betreft de Tremplin-premie ", legt Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Wie kan er juist aanspraak maken op de Phoenix-premie?

Elke werkgever uit de privésector kan de Phoenix-premie aanvragen, ongeacht het gewest waar hij zijn activiteit uitoefent. Sommige werkgevers uit de openbare sector hebben ook recht op deze steun.

Welk type overeenkomst moet de werkgever sluiten?

De werkgever moet met de kandidaat een arbeidsovereenkomst voor ten minste een halftijdse betrekking sluiten. Ze kan worden gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van ten minste 6 maanden. De overeenkomst moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 worden gesloten met een indiensttreding uiterlijk op 31 maart 2022.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 500 of € 800/maand, afhankelijk van het profiel van de kandidaat die wordt aangeworven, en ze wordt toegekend voor een beperkte duur van 6 maanden. Het bedrag van de premie wordt toegekend naar rato van de prestaties van de werknemer gedurende de maand. Op het einde van elke maand moet de werkgever aan Actiris de door de werknemer gepresteerde uren meedelen. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid19, zal ook de toekenning van de premie worden geschorst. Ze zal opnieuw worden toegekend wanneer de periode van tijdelijke werkloosheid is afgelopen en de werknemer wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U kan de premie niet meer dan één keer ontvangen voor dezelfde werknemer, tenzij het om een kunstenaar gaat. We merken ook nog op dat wanneer de werknemer in de loop van de overeenkomst naar een ander gewest verhuist, u de premie verder blijft genieten.

Welk type werkzoekende komt in aanmerking voor deze subsidie?

Het profiel van de kandidaat bepaalt het soort contract dat u met hem moet sluiten en het bedrag van de premie. De voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen zijn verschillend afhankelijk van het type van overeenkomst dat u met hem afsluit.

"Kortom, de aangeworven persoon moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 als werkloze werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven. In sommige gevallen mag hij de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt, moet hij een diploma lager of hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben en mag hij niet meer schoolplichtig zijn. Voor meer informatie raad ik u aan een kijkje te nemen op onze website.” 

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?

De werkgever moet aan de kandidaat vragen om op de dag voor zijn aanwerving in het bezit te zijn van het attest dat Actiris heeft afgeleverd. Vervolgens moet hij de Phoenix-premie aanvragen, hetzij rechtstreeks online op de website van Actiris, hetzij door het sturen van een ingevuld formulier per post naar het volgende adres: phoenix.brussels@actiris.be. Een kopie van de arbeidsovereenkomst moet worden bijgevoegd. Aan het einde van elke maand, en uiterlijk binnen twee maanden na de betrokken maand, moet de werkgever aan Actiris de loonafrekening van de werknemer en de fiche van de "gewerkte uren", waarvan het model door Actiris is vastgelegd, bezorgen.

Voor wie is de "Tremplin 24 mois+"-premie van het Waals Gewest bestemd (letterlijk “Springplank 24 maanden +”)?

Deze nieuwe specifieke steunmaatregel is bedoeld om bepaalde sectoren die zwaar door de gezondheidscrisis zijn getroffen, te stimuleren. Hij beoogt de aanwerving van langdurig werkzoekenden in sectoren waar een ernstig tekort aan personeel bestaat. De subsidie is slechts beschikbaar voor 600 voltijdse equivalenten in de loop van het jaar 2021.

Wie kan deze subsidie genieten?

De werkgevers die actief zijn in een van de volgende 14 sectoren kunnen deze subsidie genieten: de goedgekeurde structuren die diensten verlenen aan personen die zich in een situatie van uitsluiting bevinden (diensten voor sociale integratie of sociale steunpunten); de diensten voor de opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen ("AHA"); de erkende diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren; de instellingen voor ouderen (rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, opvangcentra); de residentiële diensten voor jongeren (S.R.J.) erkend door AVIQ of ONE; de residentiële nachtdienst voor volwassenen (S.R.N.A.); de residentiële diensten voor volwassenen (S.R.A.); de diensten voor huisvesting onder toezicht (S.L.S.); de jeugdopvangcentra (jeugdhuizen, ontmoetings- en huisvestingscentra en informatiecentra voor jongeren en van hun federaties); de residentiële diensten van “l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse”; de kinderopvangcentra (crèches, ONE-kinderdagverblijven); de buitenschoolse opvangoperatoren; de buurtwinkels, in de voedingssector, die minder dan 3 werknemers in dienst hebben; de bedrijven die actief zijn in de levensmiddelensector en waarvan de productie- en verkoopmethodes voldoen aan de definitie van "korte circuits".

Welk type werkzoekende komt in aanmerking voor deze subsidie?

De aangeworven werknemer moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Waals Gewest, Franstalig zijn, ingeschreven zijn bij de FOREm als niet-werkende werkzoekende, (op de dag voor zijn aanwerving) ten minste 24 maanden werkloos zijn geweest, in de twee jaar voorafgaand aan zijn aanwerving een tewerkstelling hebben bekomen via artikel 60, §7 of 61 van de OCMW-wet of een specifieke opleiding hebben genoten (“PFI” van minstens 3 maanden; opleiding voor werkzoekenden van minstens 3 maanden via een “MIRE”; beroepsinlevingsovereenkomst van minstens 3 maanden; opleiding “coup de poing pénuries”; alternerende opleiding voor werkzoekenden georganiseerd door de FOREm of het IFAPME gedurende minstens 3 maanden) of begeleid zijn geweest naar en in de tewerkstelling door een “MIRE” of een OCMW in het kader van "jobcoaching" voor bepaalde functies bij een in aanmerking komende werkgever die afhangt van AVIQ.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt € 1.000/maand. Dit bedrag wordt toegekend voor een voltijdse equivalent. Het wordt pro rata verminderd als uw werknemer deeltijds werkt en het wordt toegekend gedurende 24 maanden. Deze subsidie kan worden gecumuleerd met een “Impulsion 12 mois +”-plan waaronder u een werkuitkering kan genieten die kan worden afgetrokken van het nettoloon van de werknemer. Ze kan evenwel niet worden gecumuleerd met de steun van SESAM, APE of het “Impulsion -25 ans”-plan.

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?

Op de website van de FOREm is een online-formulier beschikbaar. Onthoud dat u een formulier kan indienen, zelfs als u nog geen kandidaat voor een aanwerving heeft. U kunt deze subsidie aanvragen voor maximaal twee VTE's.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

De werkgever moet met de kandidaat een arbeidsovereenkomst van minstens 24 maanden in een minstens halftijds arbeidsstelsel sluiten. De arbeidsovereenkomst mag een overeenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden of een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn. U moet ook elk kwartaal bij de FOREm, voor elke werknemer, een overzicht van de prestaties voor het betreffende kwartaal indienen, met inbegrip van het rijksregisternummer, het aantal daadwerkelijk betaalde prestatiedagen, het totale aantal dagen dat in de DMFA-verklaring is opgenomen en de contractuele arbeidsregeling. De FOREm heeft een model van de verklaring opgesteld dat u zal moeten gebruiken om aan deze verplichting te voldoen" besluit Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels