Loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen houdt nog steeds aan

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 4min

Uit het laatste officiële rapport “De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België” van 2017 (gebaseerd op cijfers van 2014) blijkt dat vrouwen 7,6% minder per uur verdienen dan mannen voor alle sectoren van de economie. Op jaarbasis verruimt de loonkloof en bereikt ze 20,6%. De loonkloof toegelicht.

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen globaal belicht 

In het rapport wordt een analyse gemaakt van voltijds en deeltijds werk. In die 2de categorie zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd dan mannen. Dit verklaart grotendeels de loonkloof van meer dan 20% op jaarbasis. Het effect van deeltijds werk is immers het meest uitgesproken op het jaarloon en niet op het uurloon. Maar nog andere factoren werken deze loonkloof tussen mannen en vrouwen in de hand. 

Deeltijds werken, een ‘vrouwenzaak’ 

Op de arbeidsmarkt groeit er meer en meer een evenwicht tussen het aandeel mannelijke en vrouwelijke werknemers. Het bewijs: in 2014 vertegenwoordigden vrouwen 48,49% van alle werknemers. Toch moet worden vastgesteld dat deeltijdse banen voor de overgrote meerderheid worden ingenomen door vrouwen (43.9% vrouwen, 9,6% mannen in 2014). Deeltijds werk omvat in het algemeen minder gewaardeerde en slechter betaalde functies dan voltijds werk. Voor 49% van de deeltijds werkende vrouwen vormt een betere combinatie tussen werk en privéleven de motivatie om deeltijds te werken. Bij mannen is dit 23%. 

Vergelijking genderloonkloof voor voltijdse tewerkstelling 

Er bestaat een meer objectieve manier om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen te vergelijken. Het volstaat om enkel rekening te houden met de cijfers voor voltijdse functies en die voor deeltijdse werknemers uit te sluiten. De loonkloof neemt dan aanzienlijk af, maar blijft op 5% hangen.  

Gemiddeld bruto maandloon (cijfers 2014):

  •         € 3.493 voor mannen
  •         € 3.319 voor vrouwen (€ 174 minder of 5% minder)

Waarom verdienen vrouwen minder dan hun mannelijke collega’s? 

We overlopen 6 van de belangrijkste factoren waarvan vrouwen nadeel ondervinden op loonvlak : 

  • arbeidsregeling: in 2014 werkte 43,9% van de vrouwelijke werknemers en slechts 9,6% van de mannelijke werknemers deeltijds.
  • leeftijd: zowel voor mannen als voor vrouwen stijgt het loon met de leeftijd, maar de loonkloof wordt breder in de loop der jaren (2% voor de 25-34-jarigen, 7% voor de 35-44-jarigen, 10% voor de 45-54-jarigen en 16% voor de 55-64-jarigen).
  • sector: in de privésector is het loonbeleid minder gunstig voor vrouwen dan in de openbare sector, wat gevolgen heeft voor de loonkloof. 
  • extralegale voordelen: voor de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer (14% loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2014), de bijdragen voor het aanvullend pensioen (37% loonkloof) en aandelenopties (40% loonkloof) bevinden mannen zich duidelijk in een bevoorrechte positie ten opzichte van vrouwen.
  • opleidingsniveau: de loonkloof is het hoogst (18%) in de categorie van de hoger opgeleiden (masterdiploma).
  • type functie: in vergelijking met hun vertegenwoordiging in het totale aantal werknemers (48,4%), oefent slechts 34,2% van de vrouwen een leidinggevende functie uit. Verder werken er in verhouding meer vrouwen in de lagere looncategorieën dan mannen.

Maatregelen die worden opgelegd aan de ondernemingen ter bestrijding van de loonongelijkheid 

Er werden initiatieven genomen, zoals de wet van 22 april 2012 en verschillende Koninklijke Besluiten. Doel? Ervoor zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen een thema op de agenda van het sociaal overleg wordt. 

Concreet verplicht de wet ondernemingen om elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de onderneming op te stellen. Dat verslag moet gebaseerd zijn op het modelformulier van de minister van Werk:

  • vereenvoudigd verslag voor ondernemingen die ten minste 50 en maximaal 99 werknemers tewerkstellen
  • volledig verslag voor ondernemingen die ten minste 100 werknemers tewerkstellen.

Dat verslag moet worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging). Deze bepaalt of het bezoldigingsbeleid genderneutraal is. Is dat niet het geval, dan moet overleg plaatsvinden met de personeelsafvaardiging.

Een positieve evolutie voor de toekomst

Meer en meer vrouwen werken. Naast dit feit bevat het officiële rapport 2017 nog andere bemoedigende vaststellingen. Ook al is een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen aan de top nog verre van gerealiseerd, toch bezetten vrouwen steeds meer jobs die traditioneel eerder voorbehouden waren aan het mannelijk geslacht. Er zijn ook steeds meer vrouwen met een hoog opleidingsniveau.

Hoe kan Partena Professional u helpen?

Dankzij zijn expertise kan Partena Professional u helpen bij het opstellen van een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur in uw onderneming. Neem contact op met uw Payroll Consultant voor meer informatie.