Kamp afgelast of kind in quarantaine: is tijdelijke werkloosheid corona mogelijk?

Auteur: Partena Professional (Marketing)
Leestijd: 4min

Brussel, 29 juli 2021 - De zomervakantie is al in volle gang en veel kinderen gaan met de jeugdbeweging op kamp of nemen deel aan een sport- of cultuurstage. Maar wat als de werknemer vrij moet nemen van zijn werk om voor zijn kind te zorgen omdat het kamp afgelast is of omdat het kind in quarantaine moet? Heeft de werknemer recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona? Welke formaliteiten moeten dan worden vervuld? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, legt ons alles uit.

Kan een werknemer die afwezig blijft van het werk omdat het kamp van zijn kind niet doorgaat, aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid corona?

“Ja. Dit zal meer bepaald het geval zijn wanneer de werknemer afwezig blijft van het werk omdat zijn minderjarig kind dat met hem samenwoont niet kan deelnemen aan een vakantiekamp of een georganiseerde buitenschoolse opvang waarvoor het ingeschreven is, omdat dat kamp of die opvang geannuleerd of stopgezet is als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,” zegt Catherine Legardien.

En wat als het kind in quarantaine moet?

“Hiermee bedoelen we de situatie van een minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont en niet kan deelnemen aan een vakantiekamp of een georganiseerde buitenschoolse opvang waarvoor het ingeschreven is, omdat het kind een quarantaineverplichting werd opgelegd als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dit specifieke geval kan de werknemer die van het werk afwezig moet blijven om voor zijn kind te zorgen, ook aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid corona.”

Kunnen beide ouders van dit recht gebruik maken?

“Er kan voor eenzelfde periode voor hetzelfde kind altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht. In het bijzonder wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind kan dit recht voor eenzelfde periode slechts door één van beiden worden uitgeoefend. Ook in een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht alleen gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode dat het kamp zou hebben plaatsgevonden of gedurende de quarantaineperiode van het kind effectief samenwoont met het kind.”

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

“De werknemer die van dit recht gebruik wil maken, moet de volgende verplichtingen nakomen: zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen en hem onverwijld, naar gelang van het geval, hetzij het attest “Opvang kind zomervakantie annulatie corona”, hetzij het attest “Opvang kind zomervakantie quarantaine corona” bezorgen. Deze twee attesten kunnen worden gedownload op de website van de RVA en moeten worden ondertekend door de werknemer en de organisator van het vakantiekamp of de buitenschoolse opvang. In geval van quarantaine van het kind moet de werknemer aan de werkgever ook het quarantainecertificaat van het kind bezorgen.”

Wat is het bedrag van de uitkering waarop de werknemer recht heeft?

“Voor de afwezigheidsdagen krijgt de werknemer van de RVA een tijdelijkewerkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70 % van het begrensde loon (€ 2.754,76 per maand) vermeerderd met € 5,63 per dag” besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels