Coronavirus: geraken Belgische werknemers op tijd betaald?

Auteur: Partena Professional (HR Provider)
Leestijd: 5min

Door de coronacrisis maken heel wat Belgische werknemers zich zorgen. Sommigen merken immers een daling in de activiteiten van hun onderneming, terwijl andere op tijdelijke werkloosheid gezet werden. Hoe zit het met de financiële kant van de zaak? Kan de uitbetaling van de lonen vertraging oplopen? Door deze gezondheidscrisis zijn er namelijk bedrijven die met liquiditeitsproblemen te kampen kunnen krijgen: zal dit een impact hebben op de storting van de lonen? En wat met de pensioenen en de extralegale voordelen? Gunther Van Weyenberg, Payroll services Director bij Partena Professional, en Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, leggen het ons uit.

Er moet om te beginnen een onderscheid gemaakt worden tussen de berekening van de lonen en de uitbetaling van de lonen.

De uitbetaling van de lonen houdt rechtstreeks verband met de beschikbare liquide middelen voor elk bedrijf. “Bij Partena Professional is het voor de berekening zo dat de meeste werknemers aan het telewerken zijn. Alle middelen worden dan ook aangewend om de berekening van de lonen op een normale manier te laten doorgaan. Vrijwel alle medewerkers kunnen hun werk van thuis uit doen, aangezien het structureel telewerken al vóór de crisis georganiseerd en uitgerold werd. De huidige technologische middelen en de informatisering van de socialezekerheidsinfrastructuur bewijzen hier zonder meer hun doeltreffendheid,” aldus Gunther Van Weyenberg, Payroll services Director bij Partena Professional.

Wat kunnen de bedrijven doen die door de coronacrisis geen lonen meer kunnen uitbetalen?

“De situatie is verschillend van het ene bedrijf tot het andere en is sterk afhankelijk van de beschikbare liquide middelen. Sommige sectoren kennen in deze periode een opleving in activiteit en zullen geen werkloosheid ingevolge overmacht inroepen, terwijl bij andere net alles volledig stilligt en zij niet anders kunnen dan hun toevlucht te nemen tot deze maatregel. De federale, gewestelijke en lokale overheden hebben intussen een heel arsenaal aan steunmaatregelen voor bedrijven afgekondigd, net als de RSZ en de FOD Financiën, die al heel wat voorzieningen aanbieden op het vlak van betalingsmodaliteiten,” gaat  Gunther Van Weyenberg, Payroll services Director bij Partena Professional, verder.

Voor de werknemers werd de administratieve procedure voor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen sterk vereenvoudigd om de uitkering van de nettobedragen te bespoedigen.

Wat betreft de betaling van de nettolonen die de werkgevers verschuldigd zijn, zijn er twee scenario's:

  • Bedrijven die hun personeel niet in tijdelijke werkloosheid hebben gezet (en over de nodige cash beschikken): zij worden geacht de lonen op de gebruikelijke manier en binnen hetzelfde tijdsbestek te betalen.
  • Bedrijven die hun personeel wel in tijdelijke werkloosheid hebben gezet: hiervoor heeft de betaling van de nettolonen slechts betrekking op een deel van de maand maart. Het andere deel zal worden gedekt door de autoriteiten via tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Hoe dan ook, de kwestie van de liquiditeiten van de onderneming is dus vooral van belang voor het gedeelte dat betrekking heeft op het door de werkgever verschuldigde loon. Verschillende maatregelen zijn genomen om bedrijven daarin te ondersteunen.

“Naast de versoepelingsmaatregelen op het gebied van betalingstermijnen voor RSZ en bedrijfsvoorheffing, sloot de overheid ook overeenkomsten met de financiële instellingen om de liquiditeitsproblemen van de ondernemingen te helpen opvangen. Diezelfde maatregelen worden ook gevraagd voor zelfstandigen en particulieren. Pragmatisme en flexibiliteit moeten hier primeren,” besluit  Gunther Van Weyenberg.

Behoudt een Belg die op tijdelijke werkloosheid gezet wordt, zijn ‘extralegale’ voordelen zoals een bedrijfswagen?

Het antwoord op die vraag is complex. In feite moet eerst nagegaan worden, wat er in de overeenkomst staat die door de werknemer ondertekend werd. In de praktijk zullen weinig overeenkomsten echter specifiek voorzien in tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht, gezien het uitzonderlijke karakter van de situatie.

“In theorie zou een werkgever kunnen vragen om het bedrijfsvoertuig terug te brengen, maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk, gezien het feit dat de automobielsector stilligt. Verder zouden we deze situatie kunnen vergelijken met een periode van zwangerschapsverlof, waarbij de werkneemster ook niet wordt betaald door haar werkgever. In die omstandigheden vragen werkgevers over het algemeen niet om de bedrijfswagen in te leveren tijdens het zwangerschapsverlof. ” licht Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, ons toe.

Zal de tijdelijke werkloosheid tot slot gevolgen hebben voor de pensioenen van de Belgen?

“Neen, het soort werkloosheid ingevolge overmacht dat in het kader van de coronacrisis gebruikt wordt, is gelijkgesteld qua pensioenen. Daarover hoeven we ons dus geen zorgen te maken,” besluit Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels