Zwangerschapsverlof: einde van de "vermindering"!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Een werkneemster die tijdens de laatste weken van haar zwangerschap arbeidsongeschikt is, ziet haar zwangerschapsverlof niet verminderen. Hetzelfde geldt als haar overeenkomst wordt geschorst vanwege bepaalde andere oorzaken van schorsing.

Dit wordt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 vastgelegd door de wet van 12 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2020.

Zwangerschapsverlof: hoe werkt het?

De zwangerschapsrust telt 15 weken en bestaat uit 2 perioden: prenataal verlof (6 weken (of 8 weken bij de geboorte van een meerling)) en postnataal verlof (9 weken).

Het prenataal verlof is als volgt opgebouwd:

  • 1 week verplicht prenataal verlof te nemen vanaf de 7e dag vóór de vermoedelijke bevallingsdatum,
  • 5 weken (of 7 weken bij de geboorte van een meerling) facultatief prenataal verlof voorafgaand aan de verplichte week prenataal verlof.

De 9 weken postnataal verlof gaan in op de dag van de bevalling.

Het postnatale verlof kan worden verlengd met een periode die overeenkomt met de periode waarin de werknemer is blijven werken vanaf de 6e week (of 8e week bij de geboorte van een meerling ) tot de 2e volledige week (= periode van facultatief prenataal verlof) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum (d.w.z. een verlenging van maximaal 5 weken (of 7 weken bij de geboorte van een meerling)).

Om het aantal over te dragen dagen facultatief prenataal zwangerschapsverlof te bepalen, moet er rekening worden gehouden met de dagen effectieve prestaties, maar ook met bepaalde dagen van inactiviteit die gelijkgesteld worden met effectieve werkdagen.

Wat is er gewijzigd?

Vanaf 1 maart 2020 worden de volgende schorsingsperioden gelijkgesteld aan perioden van effectieve arbeid:

  • arbeidsongeschiktheid,
  • verwijdering (profylactisch verlof),
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,
  • economische werkloosheid van bedienden.

Concreet betekent dit dat de werknemer wiens overeenkomst om deze redenen is geschorst tijdens de periode van de 6e week (of 8e week bij de geboorte van een meerling) tot de 2e week voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, deze dagen van schorsing kan overdragen tot na het postnatale verlof.

Hoe zit het met de verlenging met een week in geval van een moeilijke zwangerschap?

De mogelijkheid voor de werkneemster om haar postnatale verlof (van 9 weken) met een week te verlengen in geval van een moeilijke zwangerschap wordt afgeschaft. Deze verlenging werd voorzien wanneer de werkneemster arbeidsongeschikt wegens ziekte of ongeval gedurende de gehele periode vanaf de 6e week (of 8e week bij de geboorte van een meerling) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum tot aan de bevalling.

Door de gelijkstelling van perioden van arbeidsongeschiktheid met effectieve arbeid voor het overdragen van facultatief prenataal verlof heeft deze bepaling niet langer een bestaansreden.

Deze verlenging met één week blijft echter van toepassing op de werkneemster die geen aanspraak kan maken op de verlenging van het postnatale verlof met meer dan 4 weken (of met meer dan 6 weken bij de geboorte van een meerling) op grond van de nieuwe gelijkstelling van perioden van arbeidsongeschiktheid.

Bron: Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, B.S 18 juni 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.